တံုးတိုက္တိုက္ ကမ္းတုိက္တိုက္စိတ္
- ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဒုကၡထဲက လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း က်င့္စဥ္ေတြကို က်င့္စဥ္ စည္းကမ္းနဲ႔အညီ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕က်င့္ၾကံအားထုတ္ေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးရင္ ဘာကိုမွ ေစာဒကတက္ ဆင္ေျခေပးတာေတြ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ဘယ္လို အေႏွာင့္အယွက္ပဲလာလာ လံုး၀ေနာက္မဆုတ္ဘဲ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။ (မိမိအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပညာရပ္ တစ္ခုခုကို အဲဒီစိတ္မ်ိဳးနဲ႔သာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ရေအာင္ယူမယ္ဆိုရင္ မရဘူးဆိုတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းက အရမ္းနည္းသြားၿပီ။)
တံုးတံုးခ်စိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းဟာ အားထုတ္ရင္ အားထုတ္ႏိုင္သေလာက္ လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာပဲ မိမိစိတ္အသိရွိေနလို႔ သတိစြမ္းအားေတြ ေကာင္းလာေစၿပီး ၾကားျဖတ္စိတ္ရဲ႕ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈကို လံုး၀ခံရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
တံုးေပကတ္သတ္စိတ္
- မထီမဲ့ျမင္စိတ္၊ ေပကတ္ကတ္စိတ္ရွိသူေတြဟာ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု အေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာဆိုဆံုးမ စည္း႐ံုးလို႔ မရႏိုင္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေတြေ၀စိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ၿပီး စိတ္သဘာ၀ကို သိေအာင္အားထုတ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ စဥ္းစားေတြးေတာ၊ စူးစမ္း၊ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္တဲ့ဘက္ကို အာ႐ံုပို႔တာမ်ားသြားရင္ သိမွတ္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီး အျခားအာ႐ံုဘက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေတြ႕ထိစိတ္
- မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ ပစၥည္းေျခာက္ခုရဲ႕ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ မိမိစိတ္ထဲကို အာ႐ံုအျဖစ္ ၀င္လာၿပီး အာ႐ံုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕တဲ့အခါမွာ သတိစြမ္းအားနဲ႔ အသိစြမ္းအားေၾကာင့္ သိလိုက္ႏိုင္တဲ့ ဖႆ ေစတသိက္ရဲ႕ ေတြ႕ထိစိတ္။
ေတြ႕ရွိစိတ္
- လူေတြဒုကၡေရာက္ေနၾကရတာ ခႏၶာကိုယ္ရွိေနလို႔ပဲ၊ စိတ္ေတြရွိေနလို႔ပဲ ဆိုတာကို သေဘာေပါက္သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။