မိမိစိတ္က ဘာလုပ္ေနလဲ?

အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္တာ။

မိမိစိတ္က ဘာကိုသိေနလဲ?

ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ေနတဲ့ စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္တာ။

ခႏၶာကိုယ္ထဲက အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ စိတ္ေစတသိက္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုပတ္သက္ၿပီး၊

ဘာ့ေၾကာင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ေျပာင္းေရႊ႕ကုန္တာလဲဆိုတာ သိခ်င္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္တာ။

ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အတူပါလာတဲ့ ခံစားတဲ့စိတ္၊ မွတ္သားတဲ့စိတ္၊ သိတဲ့စိတ္၊ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္း ျပဳလုပ္တဲ့စိတ္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားေနတဲ့ သဘာ၀သေဘာေတြကို တိတိက်က် သိခ်င္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္တာ။

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာ႐ံုေျခာက္ပါးရဲ႕ သေဘာတရားေတြကို ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ သိခ်င္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္တာ။

အာ႐ံုတစ္ခု ၀င္လာရင္ ၀င္လာတဲ့အာ႐ံုကို သိတဲ့စိတ္နဲ႔

ခံစားမိလိုက္တဲ့စိတ္။

ဘယ္စိတ္က ပိုမ်ားေနလဲ?

ခံစားတဲ့ဘက္မွာ အာ႐ံုမ်ားေနရင္ သိမွတ္တဲ့ဘက္မွာ အားထုတ္မႈ ေလ်ာ့သြားတာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ေနတာ။

မိမိစိတ္ ပင္ပန္းေနတာ၊ ဆင္းရဲေနတာ၊ ဒုကၡျဖစ္ေနတာေတြဟာ

သိမွတ္တဲ့ဘက္မွာ အားထုတ္မႈ ေလ်ာ့သြားလို႔ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့ စိတ္ေတြ ၀င္ခြင့္ရလာၿပီး ႏွိပ္စက္ေနၾကတာ။

ဒီလို ႏွိပ္စက္ခံေနရတာေတြဟာလည္း

မိမိရဲ႕ သတိ မရွိမႈေၾကာင့္ပဲ၊

မိမိရဲ႕ အသိ မရွိမႈေၾကာင့္ပဲ။

မိမိရဲ႕အသိနဲ႔ သတိ အလုပ္လုပ္တယ္၊ မလုပ္ဖူးဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတာ။

အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္နဲ႔ စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ကတစ္ဆင့္ ဘာေတြ ထပ္ဆင့္ပြား ျဖစ္ကုန္တာလဲဆိုတာ သိခ်င္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ။