အာရွ
ဥေရာပ
အာဖရိက
ေျမာက္
အေမရိက
ေတာင္
အေမရိက
ၾသစေၾတးလ်
 
ဒီလူေတြဆီမွာ
မ်က္စိ ႏွစ္လုံး၊
နားရြက္ ႏွစ္ဖက္၊
အသက္႐ွဴေပါက္ႏွစ္ခုပါတဲ့ ႏွာေခါင္းတစ္ခု၊
ပါးစပ္ထဲက လွ်ာတစ္ခု၊
ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို ဖံုးထားတဲ့ အေရျပား၊
စိတ္ကူးၾကံစည္ေတြးေတာတဲ့ စိတ္
ဒီေျခာက္မ်ိဳးဟာ 
လူတိုင္းမွာ ပါလာတယ္။
( ေယာက္်ားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူႀကီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
 ခ်မ္းသာတဲ့လူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆင္းရဲတဲ့လူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာတတ္တတ္ မတတ္တတ္ လူတိုင္းမွာ ပါတယ္။ )