ေစ့ေဆာ္ တိုက္တြန္းတဲ့သေဘာ၊

႐ုပ္နဲ႔နာမ္ အမူအရာေတြ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္တဲ့သေဘာ၊

စိတ္နဲ႔ အတူျဖစ္ၾကရတဲ့ စိတ္ေစတသိက္ေတြကို ေစ့ေဆာ္၊ တိုက္တြန္း၊ ႏႈိးေဆာ္၊ လံႈ႕ေဆာ္၊ အားထုတ္တဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ေနတာ ေစတနာေစတသိက္၊

ေကာင္းတဲ့ စိတ္မွာေရာ၊ မေကာင္းတဲ့ စိတ္မွာေရာ၊

အာ႐ံုနဲ႔ စိတ္ေစတသိက္ေတြ ပူးကပ္ေနေအာင္ တစ္ခုတည္းလို ျဖစ္ေနေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းေနတာ ေစတနာ ေစတသိက္၊

အာ႐ံုတစ္ခုကို ယူတဲ့ေနရာမွာ ဖႆေစတသိက္က ထိေတြ႕ေပးတယ္။

ေ၀ဒနာေစတသိက္က ခံစားေပးတယ္။

သညာေစတသိက္က မွတ္သားေပးတယ္။

ဧကဂၢတာ ဇီ၀ိတိေျႏၵ မနသိကာရ ေစတသိက္

အားလံုးဟာလည္း ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ တာ၀န္ေတြယူၿပီး စိတ္နဲ႔တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ၾကတယ္။

ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟဆိုတဲ့ ေစတသိက္ေတြက မေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္ဘက္မွာ ပါ၀င္သလို၊

အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟဆိုတဲ့ ေစတသိက္ေတြက ေကာင္းတဲ့ကုသိုလ္ဘက္ကို အာ႐ံုယူေပးတဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္ၾကတယ္။

ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ ေစတသိက္ေတြနဲ႔အတူ စိတ္က အာ႐ံုကို ယူတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ေစတသိက္ကိုမွ ေနာက္မွာ မက်န္ခဲ့ေစရဘူး။ ဘယ္စိတ္ ေစတသိက္မွလည္း ယူထားတဲ့ ကိုယ္စီဆိုင္ရာ တာ၀န္ကို မလစ္ဟင္းေစရဘူး။

ေစတသိက္အားလံုးဟာ စိတ္နဲ႔အတူ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ကပ္ထားသလို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားၾကတယ္။ အဲဒီအာ႐ံုနဲ႔ စိတ္ ေစတသိက္တို႔ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ၿပီး

ျဖစ္ေျမာက္ ၿပီးစီးေအာင္ ႏႈိးေဆာ္တဲ့ စိတ္က ေစတနာ ေစတသိက္။

ဘယ္အာ႐ံုပဲယူယူ ေစတနာ ေစတသိက္က အခ်ဳပ္ပဲ။

တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေျမာက္ၿပီးစီးေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တာ ေစတနာေစတသိက္ရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္မႈ အားေကာင္းလို႔ပဲ။