လူေတြ
ဘာ့ေၾကာင့္
ဒုကၡ
ေရာက္ေနတာလဲဆိုေတာ့
လူ
ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။
လူေတြကို
ဒုကၡေပးေနတာ
ခႏၶာကိုယ္ထဲက
ပစၥည္းေတြနဲ႔
စိတ္ ေစတသိက္ေတြပဲ။
ခႏၶာကိုယ္
ရွိေနလို႔
စိတ္ေစတသိက္ေတြ
ျဖစ္ခြင့္
ရၾကတာ
ခႏၶာကိုယ္နဲ႔
စိတ္ေတြဟာ
ဒုကၡမီးေလာင္ေစတဲ့
ေလာင္စာေတြပဲ။
 
ကမာၻ႕
ေျမပံုထဲက
ဘယ္
 ႏိုင္ငံမွာပဲ ေနေန၊
ဘာ
လူမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္
ဘယ္
ဘာသာပဲ
ကိုးကြယ္
ကိုးကြယ္
ေယာက္်ားပဲ  ျဖစ္ျဖစ္
မိန္းမပဲ  ျဖစ္ျဖစ္
လူႀကီးပဲ  ျဖစ္ျဖစ္
လူငယ္ပဲ  ျဖစ္ျဖစ္
ပညာေတြ
တတ္တတ္
မတတ္တတ္
ဘယ္ေလာက္ပဲ
ခ်မ္းသာ
ခ်မ္းသာ
ဘယ္ေလာက္ပဲ
ဆင္းရဲ
ဆင္းရဲ
လူသား
ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ
ဒီ
ပစၥည္းေတြပဲ
ရွိတယ္။
ကမာၻ႕ေျမပံုထဲက ဘယ္ႏိုင္ငံမွာပဲ ေနေန၊
ဘာလူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္၊
ဘယ္ဘာသာပဲ ကိုးကြယ္ ကိုးကြယ္၊
ေယာက္်ားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
လူႀကီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူငယ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
ပညာေတြ တတ္တတ္ မတတ္တတ္၊
ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်မ္းသာ ခ်မ္းသာ၊
ဘယ္ေလာက္ပဲ ဆင္းရဲ ဆင္းရဲ၊
လူသားမွန္ရင္ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ဒီပစၥည္းေတြပဲ ရွိတယ္။
မွတ္ခ်က္ - ေယာက္်ားနဲ႔ မိန္းမ သဘာ၀အရ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ပစၥည္းအထားအသို ကြဲျပားမႈ ရွိပါတယ္။