မရိွျခင္း ဆိုတာ မရွိျခင္း သေဘာအေနနဲ႔ မရွိျခင္းေတြ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနတယ္။

မရွိျခင္းဆိုတာ သဘာ၀တရားပဲ။

မရွိျခင္း ရဲ႕သေဘာကို ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ၾကည့္ရင္ မရွိျခင္း ဆိုတဲ့ အဓိပါၸယ္ အတိုင္းပဲ၊ အရာရာဟာ မရိွျခင္း နဲ႔ အဆံုးသတ္ေနတယ္။

မရွိျခင္းနဲ႔ အဆံုးသတ္ေနတဲ့ မရွိျခင္းသေဘာေတြကလည္း မရွိျခင္းအေနနဲ႔ အဆက္မျပတ္ အဆံုးသတ္ေနျပန္တယ္။

မရွိျခင္းနဲ႔ အဆံုးသတ္ေနတာကို သိေနတဲ့ သိမွတ္မႈေတြကလည္း မရွိျခင္းနဲ႔ပဲ ဆက္တိုက္ အဆံုးသတ္ေနျပန္တယ္။

အသံတစ္ခုကို ၾကားလိုက္တယ္ ဆိုပါစို႔။

ၾကားမွန္းသိလိုက္တာနဲ႔ ၾကားလိုက္တဲ့အသံက မရွိေတာ့ဘူး။

ၾကားမွန္းသိတဲ့ အသိလည္း မရွိေတာ့ဘူး။

ၾကားလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ အသံ မရွိေတာ့သလို ၾကားမွန္းသိတဲ့ အသိကလည္း ေနာက္တစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႕သိတဲ့ အသိအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိသြားျပန္တယ္။

တစ္စံုတစ္ရာကို ျမင္လိုက္တယ္ဆိုပါစို႔။

ျမင္မွန္းသိလိုက္တာနဲ႔ ျမင္လိုက္တဲ့ တစ္စံုတစ္ရာဟာ အေနအထား ေနာက္တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ျမင္မွန္းသိတဲ့ အသိကလည္း မရွိေတာ့ဘူး။

အခ်ိန္တိုင္းရဲ႕ ၾကားသမွ်၊ ျမင္သမွ် အရာအားလံုးဟာ ျဖစ္ၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း မရွိေတာ့တဲ့ မရွိျခင္းသေဘာေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ဒါေပမယ့္…

လူနဲ႔ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ.. အဲဒီ မရွိျခင္း ရဲ႕သေဘာေတြ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနတာကို…. အလြယ္တကူ နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ဒီလိုအခက္အခဲျဖစ္ရတာဟာ…

စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ မရွိလို႔ပါပဲ။

မိမိခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္းနဲ႔ စိတ္၊ ေစတသိက္အေၾကာင္းေတြ မသိလို႔ပါပဲ။

မရွိျခင္းသေဘာကို သိၾကည့္ျခင္းဟာ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြရဲ႕

အဓိကအက်ဆံုး သိမွတ္မႈပဲ။