မီးခလုတ္တစ္ခုကို ဥပမာယူၿပီး သိၾကည့္ခဲ့တာ။

မီးခလုတ္ရဲ႕သေဘာက ခလုတ္ကို ေရႊ႕ရင္ မီးလင္းတယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ခလုတ္ျပန္ေရႊ႕ရင္ မီးပိတ္သြားတယ္။

အဲဒီခလုတ္ကို ၾကည့္ၿပီး အာ႐ံုသစ္တစ္ခု ရခဲ့တာပဲ။

မီးခလုတ္ေလး ဟိုဘက္ေရႊ႕၊ ဒီဘက္ေရႊ႕ လုပ္လိုက္႐ံုေလးနဲ႔ ဗို႔အားရာေထာင္ခ်ီျပင္းတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးအားေတြကို

ျဖတ္ ေတာက္ တား ဆီး ပိတ္ပင္ ႏိုင္သတဲ့လား!

ငါေရာ?

ငါေရာ?

ငါေရာ?

ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ၿပီး

ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ျပန္ေျဖၾကည့္ေတာ့

ေနာက္ဆံုး ထြက္လာတဲ့ အေျဖက

ေဆးလိပ္စြဲေနတာ ျပတ္သြားတယ္။

ေဆးေျခာက္စြဲေနတာ ျပတ္သြားတယ္။

အရက္ေသာက္ေနတာ ျပတ္သြားတယ္။

(၆) ႏွစ္ေလာက္ စြဲေနတဲ့ နံပါတ္ဖိုး (ဘိန္းျဖဴ) ကို တိကနဲေနေအာင္ ျဖတ္လို႔ရသြားတယ္။

 
off on