႐ုပ္သေဘာကို သိၾကည့္ျခင္း

ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ ဆိုတာမရွိဘူးတဲ့!

႐ုပ္နာမ္ပဲ ရွိတယ္ တဲ့!


ခႏၶာကိုယ္က တစ္ခု၊

ခံစားတဲ့စိတ္၊ မွတ္သားတဲ့စိတ္၊ သိတဲ့စိတ္၊

ျပဳျပင္ေစ့ေဆာ္ ျပဳလုပ္ဖန္တီး လႈံ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့စိတ္ ေပါင္းရင္ ေလးခု ဆိုေတာ့

ခႏၶာငါးပါး သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးပဲ ရွိတယ္တဲ့။


လူေတြဒီေလာက္မ်ားတာ ဟုတ္ပါ့မလား? ကမာၻႀကီးထဲက လူဦးေရသန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ကို သိၾကည့္မယ္!

ခႏၶာကိုယ္ထဲက ၃၂ခုေသာ ပစၥည္းေတြဟာ ႐ုပ္၊

ဦးေခါင္း၊ ခႏၶာကိုယ္၊ လက္၊ ေျခဆိုတာ ႐ုပ္၊

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ဆိုတာ ႐ုပ္၊

နားနဲ႔ၾကားရတဲ့အရာေတြဟာ ႐ုပ္၊

ႏွာေခါင္းက အနံ႔ရတယ္ဆိုတာ ႐ုပ္၊

လွ်ာကရတဲ့ အရသာဆိုတာေတြဟာ ႐ုပ္၊

ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ထိေတြ႔မႈမွန္သမွ်ဟာ ႐ုပ္၊

စဥ္းစားေတြးေတာမႈရဲ႕ တည္ရာဟာ ႐ုပ္၊

အသက္ရွင္ေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္လံုးမွာ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးရဲ႕ ႏွိပ္စက္တဲ့ဒဏ္ကို ခံေနရတာ ႐ုပ္၊

(ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး - ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ ခိုးသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ)