တစ္စံုတစ္ရာနဲ႔ ထိခိုက္မိရင္ နာက်င္တဲ့ ခံစားမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့သေဘာ၊

အာ႐ံုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့အခါမွာ အာ႐ံုအရသာကို ခံစားတဲ့သေဘာ၊

(ေစတသိက္ေပါင္းမ်ားစြာထဲမွာ ေ၀ဒနာေစတသိက္ဟာ ခံစားတဲ့အာ႐ံုတစ္ခုကိုပဲ ျပဳလုပ္တယ္။)

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ ပစၥည္းေျခာက္ခုေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔

စိတ္နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့အခါမွာ

ခံစားမႈေ၀ဒနာ ေျခာက္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။

မ်က္စိနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖႆအထိအေတြ႕ေၾကာင့္ အျမင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ခံစားမႈျဖစ္တယ္။

နားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖႆအထိအေတြ႕ေၾကာင့္ အသံနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ခံစားမႈျဖစ္တယ္။

ႏွာေခါင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖႆအထိအေတြ႕ေၾကာင့္ အနံ႔နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ခံစားမႈျဖစ္တယ္။

လွ်ာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖႆအထိအေတြ႕ေၾကာင့္ အရသာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ခံစားမႈျဖစ္တယ္။

ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖႆအထိအေတြ႕ေၾကာင့္ အထိအေတြ႕နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ခံစားမႈျဖစ္တယ္။

စိတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖႆအထိအေတြ႕ေၾကာင့္ စိတ္ကူးၾကံစည္မႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ခံစားမႈျဖစ္တယ္။

ဒီခံစားမႈေျခာက္မ်ိဳးဟာ တရားအရသာကို ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္ ခံစားသလို၊

ကာမဂုဏ္အာ႐ံုအကုန္လံုးကိုလည္း

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ခံစားတယ္။

ခံစားမႈဟာ ေကာင္းတဲ့အာ႐ံုေရာ၊ မေကာင္းတဲ့အာ႐ံုကိုပါ ခံစားတဲ့သေဘာပဲ။

ၿပီးေတာ့

စိတ္ထဲကို ၀င္လာသမွ် စိတ္တစ္ခုတိုင္းမွာ ခံစားမႈတစ္ခုစီ ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုတယ္။

၀င္လာတဲ့စိတ္တိုင္းဟာ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခံစားမႈေတြကို

မိမိတို႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ခ်န္ထားခဲ့ႏိုင္တာ စိတ္ေတြရဲ႕ သဘာ၀သတၱိပဲ။

စိတ္ထဲမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ စိတ္ေတြကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ေနမွ သက္သာမယ္။

မဖယ္ထုတ္ႏိုင္ရင္ ခံစားမႈအရွိန္ ျပင္းထန္မႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီး မိမိစိတ္ကို ေျပာင္းလဲပ်က္စီးသြားေစလိမ့္မယ္။

တရားအားထုတ္ၾကတယ္ဆိုတာ

ဒုကၡအေပါင္းက လြတ္ေျမာက္ခ်င္လို႔ပဲ။

မိမိရဲ႕ စိတ္ေတြကို ဒုကၡေပးေနတယ္ဆိုတာကလည္း မိမိရဲ႕ခံစားေနတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ပဲ။

တရားအားထုတ္တဲ့ေနရာေတြမွာ အထူးသတိထားၿပီး ဖယ္ထုတ္ေနရတာကလည္း ခံစားေနတဲ့ စိတ္ကိုပဲ။

ခံစားမႈဟာ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေနတာ ေသခ်ာေနၿပီ။

ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ခ်င္ရင္ ခံစားေနတဲ့စိတ္ကို ဖယ္ထုတ္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။