ရိွျခင္းသေဘာဆိုတာ သဘာ၀ထဲမွာ ရွိျခင္းသေဘာအေနနဲ႔ ရွိေနတာေတြ ရွိတယ္။

အနိစၥသေဘာ ဆိုတာ ရွိေနတယ္။

ဒုကၡသေဘာ ဆိုတာ ရွိေနတယ္။

အနတၱသေဘာ ဆိုတာ ရွိေနတယ္။

ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ဆိုတာ ရွိေနတယ္။

အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းဆိုတဲ့ သေဘာေတြ ရွိေနတယ္။

အရာရာဟာ အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနတဲ့ သေဘာေတြ ရွိေနတယ္။

ဒါေပမယ့္

ရွိျခင္းသေဘာကို သိၾကည့္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ရွိျခင္းသေဘာေတြဟာ မရွိျခင္းအျဖစ္ကို ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းေရႊ႕သြားတယ္။

အနိစၥဆိုတဲ့ သေဘာအရ ရွိျခင္းဆိုတဲ့အရာေတြဟာ ရွိေတာ့ရွိေပမယ့္ မတည္ျမဲတဲ့သေဘာအရ ေျပာင္းေရႊ႕ေနတယ္။

ဒုကၡဆိုတာေတြ ရွိေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္လံုး တစ္သမတ္တည္း ဒုကၡေရာက္ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ ခဏေလး အတြင္းမွာ ဒုကၡျဖစ္မႈ အရွိန္အတက္အက်ေတြနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနတယ္။

အိုျခင္းဆိုတာလည္း ေမြးလာတည္းက ရပ္တန္႔မႈမရွိဘဲ ရွင္ျခင္းေတြ အဆက္မျပတ္ ရွိေပးရင္းနဲ႔ အိုမင္း ရင့္ေရာ္မႈဆီ ေျပာင္းေရႊ႕လာတယ္။

နာျခင္းမွာလည္း နာျခင္းရဲ႕ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး ေျပာင္းေရႊ႕ေနတယ္။