ပိုင္းျခားသိျမင္စိတ္
- ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕သေဘာကို ပိုင္းျခားသိျမင္ဖို႔အတြက္
စိတ္ ေစတသိက္ရဲ႕အေၾကာင္းေတြကို ပိုင္းျခားသိျမင္ဖို႔အတြက္

ဒုကၡရဲ႕သေဘာ တဏွာေလာဘရဲ႕ ဆာေလာင္မႈသေဘာေတြကို ပိုင္းျခားသိျမင္ဖို႔
ပိုင္းျဖတ္စိတ္
- “ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္မယ္” လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့စိတ္။ “ ဘယ္သူက ဘာပဲေျပာေျပာ လံုး၀မလုပ္ဘူး ” လို႔ ပိုင္းျဖတ္လိုက္တဲ့ စိတ္။
ပစ္စလက္ခတ္စိတ္
- အထိန္းအခ်ဳပ္မရွိဘဲ လြင့္ခ်င္ရာလြင့္၊ ျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ အဖတ္ဆယ္လို႔ မရေအာင္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ပစၥည္းဥစၥာစြန္႔လႊတ္စိတ္
- ေသရင္အကုန္လံုး ထားခဲ့ရတယ္ဆိုတာ အရွင္းဆံုးဥပမာပဲ။ အဲဒီအမွန္တရားကို ေစာေစာစီးစီး သေဘာေပါက္တဲ့ လူဟာ မေသခင္ တဏွာကင္းတဲ့လူျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္လို႔ လြယ္ကူတဲ့စိတ္။
ပစၥဳပၸန္စိတ္
ပစ္ပစ္ခါခါစိတ္
- မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ၊ ၾကမ္းတမ္း၊ ရက္စက္ ျပင္းထန္တဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ပစ္ပယ္ေသာစိတ္
- ခံစားမႈေ၀ဒနာဟာ လူေတြကို ဒုကၡအေပးဆံုး ျဖစ္ေနလို႔ ပစ္ပယ္ရမယ္။ ခံစားမႈကို ပစ္ပယ္ဖို႔ ခံစားစိတ္ျဖစ္ေစတဲ့ ဖႆေစတသိက္ကို တစ္ခ်ိန္လံုး ပစ္ပယ္ေနရမယ္။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ အဆက္မျပတ္ ၀င္လာေနတဲ့ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္ စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕တဲ့ေနရာမွာ အသိရယ္၊ သတိရယ္၊ ေစတနာေစတသိက္ရယ္ ပူးေပါင္းၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္စိတ္နဲ႔ ပစ္ပယ္ေနရမယ္။ စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕တဲ့ ဖႆစိတ္ကို ပစ္ပယ္ႏိုင္ရင္ ခံစားမႈစိတ္ ျဖစ္ခြင့္မရေတာ့ဘူး။ ခံစားစိတ္မရွိရင္ လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့စိတ္၊ စြဲလမ္းတဲ့စိတ္ေတြ လံုး၀မလာေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕တဲ့ ဖႆစိတ္ကို ပစ္ပယ္ရမယ့္စိတ္။