ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းစိတ္
- ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ သဘာ၀ကို မိမိစိတ္တိုင္းက် ပိုင္စိုးပိုင္နင္း ဇယားေတြဆြဲၿပီး စီစဥ္ထားတာေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာတဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့အထိ နာလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ျပန္႔က်ဲလြင့္ေမ်ာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ျပန္႔ျပန္႔ရန္႔ရန္႔စိတ္
- က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စံုၿပီး တည္ၿငိမ္ခန္႔ညားသိကၡာရွိတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ၿပိန္းဖ်င္းစိတ္
- အဆင့္အတန္းနိမ့္တဲ့ အဆင့္ထက္ ေအာက္ကို ထပ္နိမ့္က်တဲ့ စိတ္အဆင့္။
ျပဳန္းတီးစိတ္
- မိမိရဲ႕အသိ သတိေတြ အသံုးမခ်ဘဲ စြန္႔ပစ္ထားတာ ၾကာသြားရင္ ရွိခဲ့ၿပီးသား အသိဉာဏ္ပညာေတြပါ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္တယ္။ ဂ႐ုတစိုက္ ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈေတြ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ အသိ သတိေတြ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ ျပဳန္းတီးသြားႏိုင္တဲ့ စိတ္အေျခအေန။
ျပႆနာစိတ္
- ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ရဲ႕သေဘာ၊ စိတ္ ေစတသိက္ေတြရဲ႕ သဘာ၀ေတြအရ အခ်ိန္တိုင္းမွာ စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္း ျပႆနာတက္ေနၾကတာ။ မိမိစိတ္နဲ႔ မိမိနဲ႔ ျပႆနာတက္သလို၊ သူတစ္ပါးအာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ မိမိအာ႐ံု ေျခာက္ပါးခ်င္းလည္း ျပႆနာတက္ေနမွာပဲ။ မိမိရဲ႕ ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြနဲ႔ သူတစ္ပါးရဲ႕ ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြနဲ႔ ျပႆနာတက္ေနၾကမွာပဲ။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ စိတ္ထဲ၀င္လာတဲ့ စိတ္တစ္ခုစီမွာ ျပႆနာ တစ္ခုစီ ပါလာတယ္။ အဲဒီ ျပႆနာက ခံစားမႈပဲ။ ခံစားမႈေတြေၾကာင့္လည္း ျပႆနာတက္တဲ့ စိတ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္ေနတာ။
ပြစာတက္စိတ္
- လာသမွ်ဧည့္သည္စိတ္ေတြ အကုန္လံုးကို လက္ခံမိလို႔ မိမိရဲ႕စိတ္အိမ္ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ ဧည့္သည္စိတ္ေတြ ျပည့္က်ပ္ ညပ္သပ္ၿပီး ဧည့္သည္စိတ္က ပါလာတဲ့ စိတ္အမႈိက္ေတြပါ ၾကံဳသလို လႊင့္ပစ္ခဲ့ၾကလို႔ မိမိရဲ႕စိတ္အိမ္ထဲမွာ ပြစာတက္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ပြားမ်ားအားထုတ္စိတ္
- သိစရာရွိတာေတြ သိေအာင္ရွာေဖြေနတဲ့ အသိဉာဏ္ေတြ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးတက္ပြားမ်ားလာေအာင္ ေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အသိ သတိစိတ္ေတြ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ အားထုတ္ေနတဲ့ စိတ္အလုပ္။
ပြဲၿပီးမီးေသစိတ္
- နားေထာင္ခ်င္တဲ့ တရားစကားကို နားေထာင္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ စိတ္၀င္စားသလို ျဖစ္ေပးၿပီး တရားစကားလည္းဆံုးေရာ နားေထာင္ခဲ့တာေတြ နားေထာင္တဲ့ေနရာမွာ ထားပစ္ခဲ့ၿပီး ထျပန္လာတာ။ အိမ္လည္းေရာက္ေရာ ဘာတရားအသိမွ ပါမလာေတာ့တဲ့စိတ္။
ပြက္ပြက္ဆူစိတ္
- စိတ္ခံစားမႈအရွိန္ ဒီဂရီ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ရွိေနတဲ့စိတ္။
ပြက္ေလာ႐ိုက္စိတ္
- စိတ္႐ႈပ္ေထြးစရာ အေၾကာင္းအရာေတြ မိမိစိတ္ထဲမွာ စုျပံဳထည့္ထားမိေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးစိတ္ေတြ တစ္ခုစီက အစြမ္းေတြ ထုတ္ျပၾကလို႔ ထိန္းမရ သိမ္းမရ ပြက္ေလာ႐ိုက္ကုန္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ပြင့္လင္းစိတ္
- မိမိစိတ္ရဲ႕ ႐ိုးသားမႈအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈရွိၿပီး ေျပာစရာရွိတာ၊ သတိေပးစရာရွိတာ၊ အၾကံဉာဏ္ေကာင္း ေပးစရာရွိတာေတြကို အျပဳသေဘာနဲ႔ ထိန္ခ်န္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း မရွိဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပတဲ့စိတ္။
ပြတ္သီးပြတ္သပ္စိတ္
- ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္တဲ့ စိတ္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ရင္းႏွီးမႈကို ေဖာ္ျပရင္း ျပဳမူေနမိတဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ။
ပြန္းပဲ့စိတ္
- အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို မရည္ရြယ္ဘဲ ေျပာဆိုမိခဲ့တဲ့ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ဒါမွမဟုတ္ အျပဳအမူတစ္ခုခုေၾကာင့္ တစ္ဘက္သားရဲ႕ စိတ္မွာ အနည္းငယ္ ထိရွသြားေစတဲ့ စိတ္အနာ။
ႁပြတ္သိပ္႐ႈပ္ေထြးစိတ္
- လိမ္ညာတာေတြေရာ၊ ေပြလိမ္႐ႈပ္ေထြးတာေတြေရာ၊ အကုန္လံုးစုျပံဳသြားတဲ့အခါမွာ ရွင္းမရေအာင္ ျပည့္က်ပ္ညပ္သပ္ ေပြလိမ္႐ႈပ္ေထြးသြားတဲ့ စိတ္အ႐ႈပ္။

Next Chapter »