မွတ္ခ်က္ - ေကာင္းတဲ့စိတ္ေရာ၊ မေကာင္းတဲ့စိတ္ေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ ပါ၀င္ၿပီး

ျခယ္လွယ္တဲ့ ေစတသိက္ ၁၃မ်ိဳးဟာ

ပူးတြဲေဖာ္ျပထားတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္တစ္ခုတည္းကိုသာ တာ၀န္ယူ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္တယ္။