သိတဲ့စိတ္ရဲ႕ သေဘာကိုသိၾကည့္ျခင္း

လူ႕ေလာကထဲကို လူအျဖစ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာတည္းက ခႏၶာကိုယ္နဲ႔အတူတူ ပါလာတဲ့ စိတ္ေလးခုထဲက သိတဲ့စိတ္

ေပၚလာသမွ် အာ႐ံုေတြကို သိ႐ံုသိေပးတဲ့ စိတ္။

မ်က္စိက ျမင္ရင္ ျမင္သိစိတ္ ျဖစ္ေပးတယ္။

နားကၾကားရင္ ၾကားသိစိတ္ ျဖစ္ေပးတယ္။

အနံ႔ရရင္ နံသိစိတ္ ျဖစ္ေပးတယ္။

အရသာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အရသာသိစိတ္ ျဖစ္ေပးတယ္။

ခႏၶာကိုယ္ အထိအေတြ႕ျဖစ္ရင္ ထိသိစိတ္ ျဖစ္ေပးတယ္။

ၾကံစည္ေတြးေတာမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ၾကံစည္သိစိတ္ ျဖစ္ေပးတယ္။

အာ႐ံုတစ္ခုေပၚလာရင္ ခံစားစိတ္၊ မွတ္သားစိတ္၊ သိတဲ့စိတ္၊ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းစိတ္ ေလးခု စုျပံဳေရာက္လာတယ္။

ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ လုပ္ၾကတယ္။

(ဒါဟာ စိတ္ေလးခုရဲ႕ သဘာ၀တာ၀န္ေတြပဲ။)

၀ိညာဏ္သိစိတ္က သူ႕အလုပ္၊ သူ႕တာ၀န္အရ သိရမယ့္အလုပ္ကို သိ႐ံုသိေပးတဲ့ အလုပ္ကိုပဲလုပ္တာ။

အမွားအမွန္ ခြဲျခားၿပီးသိတဲ့ ဉာဏ္ပညာအသိနဲ႔ သိတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။

စိတ္ေလးမ်ိဳးမွာ ဘယ္စိတ္က ဘာအလုပ္ကို လုပ္လိုက္တယ္။

ဘာအလုပ္ကို လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို သိေပးတာက

သိက်င့္အားထုတ္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အသိဉာဏ္က သိေပးေနတာ။

စိတ္ေလးခုထဲက ၀ိညာဏ္က ေမြးရာပါ သိတဲ့စိတ္

အသိဉာဏ္က တည္ေဆာက္ယူရတဲ့ ဉာဏ္ပညာအသိ သိတာခ်င္း မတူဘူး။

သိစရာရွိတာေတြထဲက

သိကိုသိရမွာေတြကို တကယ္သိဖို႔ အသိက

ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ သိၾကည့္မွသာ အသိဉာဏ္ရဲ႕ သိျခင္းသေဘာကို သိမွာ
ဒါေပမယ့္……

ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ သိသိ

ဘယ္ေလာက္ပဲ သိသိ သိျခင္းဟာ ခဏေလးပဲ။

သိလိုက္တဲ့ သိျခင္းကို ငါသိတယ္လို႔ ငါေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး စြဲလမ္းခြင့္ မရွိဘူး။

သိႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ အသိကသာ သိေနတာ။

ငါသိတာမဟုတ္ဘူး။

ေလ့က်င့္တဲ့အသိကလည္း လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္သာ ေလ့က်င့္ျဖစ္တာ။

ငါေလ့က်င့္တာ မဟုတ္ဘူး။

ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့ အသိနဲ႔ သတိရဲ႕ ေလ့က်င့္မႈပဲ။

အဲဒီအသိနဲ႔ သတိက ငါမဟုတ္ဘူး။