စိတ္တစ္မ်ိဳးတည္းရဲ႕ သေဘာအဓိပၸာယ္ကေတာ့

အာ႐ံုကို သိတတ္တဲ့သေဘာတစ္ခုပဲ ရွိတယ္။

သိတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း ဉာဏ္ပညာနဲ႔သိတဲ့ အသိမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အာ႐ံုေျခာက္မ်ိဳးရဲ႕

အသိေျခာက္မ်ိဳး။

အာ႐ံုေတြကို ရေအာင္ယူႏိုင္တဲ့အသိ။

ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ် အာ႐ံုေတြကို ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ ခြဲျခားၿပီး မသိဘူး။

ပံုသဏၭာန္ အေကာင္အထည္အေနနဲ႔လည္း မရွိေတာ့

စိတ္ ဆို တာ ကို ဘယ္ သူ မွ မ ျမင္ ဖူး ဘူး။

ဒါေပမယ့္

စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ အသိဉာဏ္ပညာနဲ႔ ၾကည့္ရင္ေတာ့

စိတ္ရဲ႕သဘာ၀၊ စိတ္ရဲ႕အလ်ဥ္၊ စိတ္ရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕သိၾကည့္လို႔ ရတယ္။

သိၾကည့္လို႔ရတယ္ဆိုတာ စိတ္တစ္ခုတည္းတင္ မကဘူး။

စိတ္ကိုမွီၿပီး ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ ေစတသိက္အားလံုးကိုပါ သိၾကည့္လို႔ရတာကို ဆိုလိုတာ။

« Previous Chapter

Next Chapter »