ဉာဏ္မီေသာစိတ္
- ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕သေဘာ၊ စိတ္ ေစတသိက္ရဲ႕ သဘာ၀ေတြကို သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာတယ္။ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ သိက်င့္ ၾကည့္တယ္။ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ရင္း အေထြအထူးေတြ မပါဘဲ ျဖစ္ေနက်ေတြ ျဖစ္ေနတာကို သိေနတယ္။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးရဲ႕ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ႏွိပ္စက္ေနတာကလြဲရင္ ဘာမွထပ္မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတာေတြကို သိေနတယ္။ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ၊ ေမာဟ၊ ေစတနာ၊ သညာ ေစတသိက္ေတြရဲ႕ ျခယ္လွယ္မႈေတြေၾကာင့္ မေကာင္းတာေရာ၊ ေကာင္းတာေတြေရာ ျဖစ္ေပၚေနတာကို သိေနတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘာပဲလုပ္လုပ္ လူ႔စည္း၀ိုင္းထဲက ေန႔စဥ္လုပ္ေနက် သင္႐ိုးညႊန္း တမ္းအတုိင္း လႈပ္ရွားေနၾကရတာကို သိေနတယ္။ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္း သဘာ၀ေတြကို သေဘာေပါက္ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ အသိဉာဏ္ ရွိေနရမယ္ဆိုတာ သိေနတယ္။ သဘာ၀ေတြရဲ႕ သေဘာကို သိေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ဉာဏ္မ်ားေသာစိတ္
- သဘာ၀ရဲ႕သေဘာတရားေတြကို သိေအာင္ အားထုတ္ေနတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳဟာ အသိဉာဏ္ကို တုိးပြား မ်ားျပားေစတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေခ်ာင္ခိုခ်င္လို႔ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ေတြ မ်ားေနတာမ်ိဳးကေတာ့ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ မရွိသင့္ဘူး။
ဉာဏ္ရည္ျမင့္ေသာစိတ္
- ဉာဏ္ရည္ျမင့္ဖို႔ ဉာဏ္ကို အလုပ္ေပးရမယ္။ ဉာဏ္စမ္းတဲ့ေမးခြန္းေတြ ေျဖၾကည့္ရမယ္။ ဉာဏ္စမ္းတဲ့ ပုစာၦေတြ တြက္ၾကည့္ရမယ္။ မျမင္ရေပမယ့္ ရွိေနတဲ့စိတ္ကို ရွာေဖြခိုင္းရမယ္။ စိတ္ရွိတဲ့ေနရာကို အခ်ိန္ၾကာၾကာ သိေအာင္ အားထုတ္ႏိုင္ရင္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္တဲ့ အသိစိတ္ကို ရၿပီ။

Next Chapter »