မွတ္ခ်က္ - အခ်ိဳ႕စာေပမ်ားမွာ ထိနမိဒၶလို႔ ပူးတြဲၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပ ေျပာဆိုၾကတယ္။

မွတ္ခ်က္ - စိတ္ကိုမေကာင္းေအာင္ ျခယ္လွယ္ၾကတဲ့ ေစတသိက္ ၁၄မ်ိဳးဟာ

ပူးတြဲေဖာ္ျပထားတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္တစ္ခုတည္းကိုသာ တာ၀န္ယူ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္တယ္။