မွတ္ခ်က္ - စိတ္ကိုေကာင္းေအာင္ ျခယ္လွယ္ၾကတဲ့ ေစတသိက္ ၁၄မ်ိဳးဟာ

ပူးတြဲေဖာ္ျပထားတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္တစ္ခုတည္းကိုသာ တာ၀န္ယူ ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္တယ္။