ေစတနာေစတသိက္ဟာ ကိုယ့္တာ၀န္ျဖစ္တဲ့ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္း ျပဳလုပ္တဲ့

အလုပ္ကို မပ်က္မကြက္ တာ၀န္ယူသလို၊

တျခားေစတသိက္ေတြအေနနဲ႔လည္း ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ တာ၀န္ေတြ

မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ေနေအာင္၊

အာ႐ံုနဲ႔ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေအာင္ ေစတနာေစတသိက္ကပဲ စီစဥ္ေပးရတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္

ျဖစ္ေျမာက္ၿပီးစီးေအာင္ ျပဳလုပ္တုိက္တြန္းေပးရတဲ့ အလုပ္ေတြပါ ေဆာင္ရြက္ေနရေတာ့

စိတ္ေစတသိက္ေတြထဲမွာ ေစတနာေစတသိက္ဟာ ေခါင္းေဆာင္စိတ္တစ္ခုအျဖစ္ ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္ေနတယ္။

အလုပ္အမ်ားဆံုးလုပ္တဲ့ ေစတသိက္ျဖစ္တဲ့အျပင္ သတိၱလည္း အရွိဆံုးပဲ။

အသိနဲ႔သတိစိတ္ မရွိလို႔ကေတာ့

ျဖစ္ခ်င္သလိုေတြ ျဖစ္ေနေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့စိတ္က စီမံျပဳလုပ္ေနမွာပဲ။

ေကာင္းတာပဲလုပ္လုပ္၊ မေကာင္းတာပဲလုပ္လုပ္၊

လုပ္ျဖစ္ေအာင္ တိုက္တြန္းေနတာ ေစတနာ ေစတသိက္

ေစတနာ ေစတသိက္ေၾကာင့္ စိတ္ေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခြင့္ရေနတာဆိုေတာ့ ထိုက္တန္တဲ့ေနရာမွာ ေစတနာ ေစတသိက္ကို အသံုးခ်တတ္ဖို႔ အသိနဲ႔သတိကို တည္ေဆာက္ရမယ္။

အသိနဲ႔သတိစိတ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာလည္း

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတတ္တဲ့ ေစတနာ ေစတသိက္ကို အသံုးခ်ရတယ္။

အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ စိတ္မပါတာ၊ စိတ္မ၀င္စားတာ၊

ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့ ေစတနာ ေစတသိက္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္မႈ အားနည္းေနလို႔ပဲ။

ေစတနာ ေစတသိက္ရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္း ျပဳလုပ္စီမံမႈ အားနည္းေနရင္

ဘာပဲလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ဘူး။

ေကာင္းေကာင္း ဆိုးဆိုး မေအာင္ျမင္ဘူး။

အမႈတစ္ခုကို က်ဴးလြန္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာ စိတ္ေတြစုေပါင္းၿပီး ပါ၀င္ၾကေပမယ့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိစၥ ၿပီးေျမာက္သြားေစတာ ေစတနာ ေစတသိက္ရဲ႕

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္း ျပဳလုပ္စီမံမႈေၾကာင့္ပဲ။

အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အသိဉာဏ္ပညာတစ္ခု ရေအာင္ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ စိတ္ေတြအားလံုး စုေပါင္း ပါ၀င္ေနၾကေပမယ့္

အသိဉာဏ္ပညာ အဆင့္တစ္ခုျမင့္တက္၊ ၿပီးေျမာက္တဲ့အထိ သိက်င့္ႏိုင္ေစတဲ့ အသိနဲ႔သတိကို ပံ့ပိုးတာဟာ ေစတနာ ေစတသိက္ပဲ။

ဒီလိုအစြမ္းထက္တဲ့ ေစတနာေစတသိက္ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အသံုးခ်သင့္တဲ့ အလုပ္ကေတာ့ အသိနဲ႔သတိ စြမ္းအားေကာင္းေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ေနရာမွာ အသံုးခ်ဖို႔ ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္။

ကံ ကံရဲ႕အက်ိဳးဟာ ေစတနာေစတသိက္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈအေပၚမွာ မူတည္တယ္။

ေစတနာေကာင္းရင္ ကံေကာင္းမယ္။

ေစတနာမေကာင္းရင္ ကံမေကာင္းဘူး။

Next Chapter »