ေစတသိက္ဆိုတဲ့ စိတ္ကပိုၿပီး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတယ္။

အာ႐ံုကိုသိတတ္တဲ့ စိတ္ကိုပူးကပ္ၿပီး ျခယ္လွယ္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးတဲ့

ေစ တ သိ က = ေစတသိက္

လူသားအားလံုးနဲ႔ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္တိုင္း စကၠန္႔မလပ္ အတူရွိေနတယ္။

အာ႐ံုေတြကို သိတတ္တဲ့ စိတ္ကို မွီၿပီး

ေကာင္းေအာင္၊ ဆိုးေအာင္၊ ရွင္းေအာင္ ၊႐ႈပ္ေအာင္၊ ညစ္ပတ္ေအာင္၊ ႐ိုင္းစိုင္းေအာင္၊ မိုက္မဲေအာင္

နာမည္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ စိတ္အမ်ိဳးအစားေတြ ေပၚထြက္လာေအာင္

ဖန္တီးေပးေနတာ ေစတသိက္ပဲ။

စိတ္ဟာ ေစတသိက္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အတူတူျဖစ္ရလို႔

ေစတသိက္ရဲ႕အေကာင္းအဆိုးကို လိုက္ၿပီး

ေကာင္းတဲ့စိတ္၊ မေကာင္းတဲ့စိတ္ဆိုၿပီး

ကြဲျပားေစတာဟာ တူတူပူးကပ္ေနတဲ့ ေစတသိက္က ျခယ္လွယ္ေနလို႔ပဲ။

စိတ္ကိုေကာင္းေအာင္၊ မေကာင္းေအာင္ ျခယ္လွယ္တဲ့ေစတသိက္ ရွိသလို

ေကာင္းတာေရာ၊ မေကာင္းတာေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ျခယ္လွယ္တဲ့ ေစတသိက္ေတြရွိတယ္။

« Previous Chapter

Next Chapter »