အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းေတြ ျဖစ္ေနတာ ႐ုပ္၊

႐ုပ္ခႏၶာရွိလို႔သာ ႐ုပ္ခႏၶာရဲ႕ ပစၥည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံေနရတာပဲ။

႐ုပ္ခႏၶာတစ္ခု ျဖစ္လာရတဲ့ အစကို သိၾကည့္ဦးမယ္။

မိဘရဲ႕ သုက္ေသြး အညစ္အေၾကးကို အထည္ကိုယ္အျဖစ္ မွီကပ္ၿပီး မိခင္ရဲ႕ ဗိုက္ထဲမွာ သေႏၶသားဘ၀နဲ႔ ေနခဲ့ရတယ္။

မိခင္ျဖစ္သူရဲ႕ သားအိမ္၊ အစာအိမ္သစ္၊ က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္အိမ္ေတြ ၾကားထဲမွာေနခဲ့ရတဲ့ သေႏၶသားဘ၀ကို သိၾကည့္ရင္ ရြံစရာႀကီး။

မိခင္ရဲ႕ ဗိုက္ထဲမွာ ေနေနရတဲ့ အက်ယ္အ၀န္းက အလြန္ဆံုးရွိရင္ တစ္ေပပတ္လည္ေလာက္ပဲ ရွိမယ္။ က်ပ္က်ပ္ တည္းတည္း ေကြးေကြးေလးနဲ႔ ကိုးလေလာက္ေနခဲ့ရတယ္။ သဘာ၀မက်စြာ လမေစ့ဘဲ ေမြးရင္လည္း လူျဖစ္လာေပမယ့္ အဂၤါအျပည့္အစံုျဖစ္ဖို႔ မေသခ်ာဘူး။

႐ုပ္လို႔ေခၚတဲ့ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ေသးငယ္လြန္းတဲ့ ကလာပ္စည္း တစ္ခုခ်င္း စုေပါင္းထားတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေလာကထဲကို လူအျဖစ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာတာပဲ။

ဗိုက္ထဲမွာ သေႏၶသားအျဖစ္ ေရာက္လာတည္းက တစ္ခါမွ ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိဘဲ ေမြးဖြားလာဖို႔အတြက္ အဆက္မျပတ္ ႀကီးထြား ေျပာင္းေရႊ႕လာရတယ္။ ေမြးခ်ိန္တန္ရင္

ေမြးဖြားလာတယ္။

႐ုပ္နာမ္ပဲ ရွိသူေတြၾကားထဲမွာ သက္ရွင္လႈပ္ရွား ႀကီးျပင္းလာတယ္။

တျဖည္းျဖည္း အိုမင္းလာတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာ ေသဆံုးသြားတယ္။

ဒီဇယားဟာ လူမွန္ရင္

ဘယ္ေနရာမွာပဲေနေန၊ ဘာလူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ဘာသာပဲကိုးကြယ္ ကိုးကြယ္၊

ကေလးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္

႐ုပ္တစ္ခု ရရွိျခင္းရဲ႕ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ သီအိုရီ။

အဲဒီ ႐ုပ္တစ္ခုနဲ႔ အတူတူပါလာတဲ့ နာမ္(စိတ္)က ေလးမ်ိဳး။

႐ုပ္တစ္ခု စိတ္ေလးခု ခႏၶာငါးပါး၊ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး