၃၂ေကာ႒ာသအျပင္ အမွန္တကယ္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုယ္စီရွိေနတဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ား။

အမ်ိဳးသား ခႏၶာကိုယ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား
 • ၁။ သုိက္႐ြိဳက္အ႐ုိးႏု
 • ၂။ သုိက္႐ြဳိက္ဂလင္း
 • ၃။ ေလႁပြန္မႀကီး
 • ၄။ ၀ဲဘက္အဆုတ္
 • ၅။ ယာဘက္အဆုတ္
 • ၆။ ႏွလုံး
 • ၇။ ႏွလုံး၏ ယာဘက္ေသြးလက္ခံအခန္း
 • ၈။ ႏွလုံးဖုံးအေျမွး
 • ၉။ ႏွလုံးေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား
 • ၁၀။ ႏွလုံးေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား
 • ၁၁။ အဆုတ္ေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၁၂။ ဧၾသတာ ေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီး
 • ၁၃။ ဧၾသတာ အခုံး
 • ၁၄။ ၀ဲဘက္ လည္ပင္း ဘုံေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၁၅။ ၀ဲဘက္ ညွပ္႐ုိးေအာက္( လက္ေမာင္းသုိ႔) ေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၁၆။ အမည္မဲ႔ ေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၁၇။ ယာဘက္ အမည္မဲ႔ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၁၈။ ယာဘက္ အမည္မဲ႔ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၁၉။ အေပၚပုိင္း ေသြးျပန္ေၾကာမႀကီး
 • ၂၀။ ယာဘက္ အမည္မဲ႔ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၂၁။ ၀ဲဘက္ အမည္မဲ႔ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၂၂။ ၀ဲဘက္ ညွပ္႐ုိးေအာက္ (လက္ေမာင္းမွ) ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၂၃။ ယာဘက္ ညွပ္႐ုိးေအာက္(လက္ေမာင္းမွ) ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၂၄။ ယာဘက္အတြင္း လည္းပင္ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၂၅။ ၀ဲဘက္အတြင္း လည္ပင္း ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၂၆။ ယာဘက္အျပင္ လည္ပင္း ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၂၇။ ၀ဲဘက္အျပင္ လည္ပင္း ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၂၈။ ေၾကာဘက္ သုိက္ရြိဳက္ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၂၉။ ရင္႐ုိး
 • ၃၀။ ယာဘက္ ညွက္႐ုိး
 • ၃၁။ ယာဘက္ ပထမ နံ႐ုိး
 • ၃၂။ ယာဘက္ ဒသမ နံ႐ုိး
 • ၃၃။ ရင္၀မ္းတား ႂကြက္သား
 • ၃၄။ အသည္း
 • ၃၅။ သည္းေျခအိတ္ႏွင့္ သည္းေျခႁပြန္မ
 • ၃၆။ သရက္ရြက္
 • ၃၇။ အစာအိမ္(ျဖတ္ပိုင္း)
 • ၃၈။ အူသိမ္အစပုိင္း
 • ၃၉။ အူသိမ္
 • ၄၀။ အူထိန္းေျမွး
 • ၄၁။ အူမႀကီးအစပုိင္း
 • ၄၂။ အူအတက္
 • ၄၃။ အူမ(တက္)
 • ၄၄။ ကန္႔လန္႔ အူမ
 • ၄၅။ အူမ (ဆင္း)
 • ၄၆။ ေကြးေကာက္အူမ
 • ၄၇။ အစာေဟာင္းအိမ္
 • ၄၈။ ၀ဲဘက္ ဆီးႁပြန္
 • ၄၉။ ဆီးအိမ္
 • ၅၀။ အသည္း၀င္ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၅၁။ ၀မ္းဗုိက္ ဧၾသတာ ေသြးေၾကာမႀကီး
 • ၅၂။ ၀ဲဘက္ တင္ပါးခြက္ ဘုံေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၅၃။ ယာဘက္ တင္ပါးခြက္ ဘုံေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၅၄။ ေအာက္ပုိင္း ေသြးျပန္ေၾကာမႀကီး
 • ၅၅။ ၀ဲဘက္ တင္ပါးခြက္ ဘုံေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၅၆။ ၀မ္းတြင္းေခါင္းအုပ္ အေျမွးဝ

Parts of the body (Man's Structure)

အမ်ိဳးသမီး ခႏၶာကိုယ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား
 • ၁။ သုိက္႐ြိဳက္ဂလင္း
 • ၂။ေလႁပြန္မႀကီး
 • ၃။ အစာေရၿမိဳ
 • ၄။ ယာႏွင့္ ၀ဲ ေလႁပြန္မ်ား
 • ၅။ ႏွလုံးဖုံးအေျမွး
 • ၆။ ႏွလုံး၏ ယာဘက္ ေသြးညစ္ခန္း
 • ၇။ ႏွလုံး၏ သုံးခင္ပါ အဆုိ႔ရွင္
 • ၈။ ႏွလုံး၏ ယာဘက္ ေသြးလက္ခံခန္း
 • ၉။ ႏွလုံး၏ ဧၾသတာအညွာႏွင့္ လျခမ္းအဆုိ႔ရွင္
 • ၁၀။ ႏွလုံး၏ ၀ဲဘက္ ေသြးညွစ္ခန္း
 • ၁၁။ ႏွလုံး၏ ႏွစ္ခင္ပါ အဆုိ႔ရွင္
 • ၁၂။ ႏွလုံး၏ ၀ဲဘက္ ေသြးလက္ခံခန္း
 • ၁၃။ ႏွလုံး၏ ဧၾသတာအညွာႏွင့္ လျခမ္းအဆုိ႔ရွင္
 • ၁၄။ ဧၾသတာ ေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီး
 • ၁၅။ ဧၾသတာအခုံး
 • ၁၆။ ၀ဲဘက္ လည္ပင္း ဘုံေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၁၇။ ၀ဲဘက္ ညွက္႐ုိးေအာက္(လက္ေမာင္းသုိ႔) ေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၁၈။ အမည္မဲ႔ေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၁၉။ ယာဘက္ လည္ပင္းပုိင္း ဘုံေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၂၀။ ယာဘက္ ညွပ္႐ုိးေအာက္ (လက္ေမာင္းသို႔) ေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၂၁။ ႏွလုံး၏ အဆုတ္ေသြးလႊတ္ေၾကာအညွာႏွင့္ ႏွစ္ခင္ပါအဆုိ႔ရွင္
 • ၂၂။ အဆုတ္ေသြးလႊြတ္ေၾကာ
 • ၂၃။ အဆုတ္ေသြးလႊတ္ေၾကာ၏ ေသြးေၾကာခြဲမ်ား
 • ၂၄။ ယာႏွင့္၀ဲ အဆုတ္ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား
 • ၂၅။ အေပၚပုိင္း ေသြးျပန္ေၾကာမႀကီး
 • ၂၆။ ရင္၀မ္းတားႂကြက္သား
 • ၂၇။ အစာအိမ္ထိပ္စြန္း
 • ၂၈။ အူသိမ္အစပုိင္း
 • ၂၉။ ပန္ကရိယ
 • ၃၀။ ပင္မ ပန္ကရိယႁပြန္
 • ၃၁။ ဘုံ သည္းေျခႁပြန္
 • ၃၂။ သည္းေျခႁပြန္ ပန္ကရိယႁပြန္ စီး၀င္ရာ အေပါက္၀ပါအဖု
 • ၃၃။ အူသိမ္ ပပုိင္းႏွင့္ ဒုပုိင္း အစပ္
 • ၃၄။ အစာေဟာင္းအိမ္
 • ၃၅။ သရက္ရြက္
 • ၃၆။ ယာဘက္ ေက်ာကပ္
 • ၃၇။ ၀ဲဘက္ ေက်ာကပ္
 • ၃၈။ ယာဘက္ ေက်ာက္ကပ္ စီးဂလင္း
 • ၃၉။ ၀ဲဘက္ ေက်ာက္ကပ္ စီးဂလင္း
 • ၄၀။ ယာႏွင့္၀ဲ ဆီးႁပြန္
 • ၄၁။ ဆီးအိမ္
 • ၄၂။ ၀မ္းဗုိက္ ဧၾသတာ ေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၄၃။ ၀မ္းတြင္း (အသည္း + သရက္ရြက္)ေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၄၄။ အသည္းေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၄၅။ သရက္ရြက္ ေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၄၆။ ေရွ႕ဘက္ အူလယ္ ေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၄၇။ ၀ဲဘက္ ေက်ာက္ကပ္ ေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၄၈။ သုတ္ဆုိင္ရာ ေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၄၉။ ေအာက္ပုိင္း အူလယ္ ေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၅၀။ ယာဘက္ တင္ပါးခြက္ ဘုံေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၅၁။ ၀ဲဘက္ တင္ပါးခြက္ ဘုံေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင္႕ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၅၂။ ယာဘက္ တင္ပါးခြက္အတြင္း ေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၅၃။ ယာဘက္ တင္ပါးခြက္အျပင္ ေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၅၄။ ယာဘက္ ေပါင္ ေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၅၅။ ၀ဲဘက္ ေပါင္ ေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၅၆။ အ႐ုိးဘက္ေပါင္ ေသြးလႊတ္ေၾကာ
 • ၅၇။ အသည္းေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၅၈။ ေအာက္ပုိင္း ေသြးျပန္ေၾကာမၾကီး
 • ၅၉။ အသည္း အ၀င္၀ ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၆၀။ ေပါင္ရင္း ေသြးျပန္ေၾကာ
 • ၆၁။ ယာႏွင့္၀ဲ ရင္၀မ္းတားႂကြက္သားဆုိင္ရာ နဗ္ေၾကာ
 • ၆၂။ ယာႏွင့္၀ဲ ဒသမ ဦးေႏွာက္ နဗ္ေၾကာ
 • ၆၃။ ေပါင္နဗ္ေၾကာ
 • ၆၄။ ခါးပုိင္းကြန္ရက္ နဗ္ေၾကာ
 • ၆၅။ ခါးတြင္း ေလးေထာင့္ႂကြက္သား
 • ၆၆။ တင္ပါး႐ုိးးေတာင္ပံပုိင္းဆုိင္ရာႂကြက္သား
 • ၆၇။ ခါးေစာင္းႂကြက္သား

Parts of the body (Woman's Structure)

Next Chapter »