အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုစာၦတစ္ခုအေနနဲ႔ သိၾကည့္ပါ။

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ဟာ

သူ႔အလုပ္သူ လုပ္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူး…… ဆိုတာ! သိၾကည့္ပါ။

ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အေနနဲ႔ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

သဘာ၀အရလည္း သေဘာေပါက္တဲ့အထိ ေလ့လာစံုစမ္းၾကည့္ပါ။

သူတို႔အလုပ္ သူတို႔လုပ္ေနၾကတဲ့အထဲမွာ ငါဆိုတာ ပါေနသလား?

ဒါေပမယ့္ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ အသိဉာဏ္က သိတာကို ငါသိတာလို႔ ယူဆေနတာလား?

ငါ့မ်က္လံုးက ျမင္တာ ငါျမင္တာပဲေပါ့

ငါ့နားကၾကားတာ ငါၾကားတာေပါ့…..လို႔

စိတ္ထဲမွာ ငါနဲ႔တြဲၿပီး အက်င့္ပါေနတာလား? မ်က္လံုးကစျမင္တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး

စိတ္ထဲမွာ နာမည္တစ္ခုအေနနဲ႔ သတ္မွတ္မိတဲ့ အဆင့္ထိေရာက္သြားတာဟာ သတိစိတ္ မရွိလို႔ မဟုတ္ဘူးလား?

မ်က္စိရွိလို႔ ျမင္တဲ့ကိစၥေတြဟာ သဘာ၀အရလား၊ ငါျမင္တာလား?

ငါျမင္တယ္လို႔ ျဖစ္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္း ျပဳလုပ္ေပးလိုက္တဲ့ စိတ္သေဘာကို မသိလို႔ မဟုတ္ဘူးလား။

ၾကည့္ေနတဲ့ျမင္ကြင္းက မ်က္စိေရွ႕မွာ မရွိေတာ့ေပမယ့္ မ်က္စိထဲမွာ အျမင္အာ႐ံုအျဖစ္

က်န္ေနေသးတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ?

ဒီအခ်ိန္မွာ ေဘးက လူတစ္ေယာက္ေယာက္က စကားလာေျပာတဲ့အခါမွာ အာ႐ံုေရြ႕သြားတာကေရာ ငါက ေျပာင္းလိုက္တာလား။

ၾကားျဖတ္၀င္လာတဲ့ စိတ္တစ္ခုက ေျပာင္းေပးလိုက္တာလား?

ငါျမင္တယ္လို႔ လက္ခံထားတဲ့ပံုရိပ္ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ?

ဒါမွမဟုတ္ မ်က္စိထဲမွာ ပံုရိပ္အျဖစ္ အသိမွာၿငိၿပီး ေပ်ာက္မသြားေသးတာ ငါကၿငိခိုင္းလို႔လား?

စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္းလာထိတဲ့ ဖႆစိတ္ရဲ႕ ထိခ်က္ျပင္းသြားလို႔ ေ၀ဒနာခံစားစိတ္ လြန္ကဲသြားတာလား?

ခံစားစိတ္နဲ႔ လံႈ႕ေဆာ္စိတ္နဲ႔ မွတ္သားစိတ္နဲ႔ သိ႐ံုသိတဲ့စိတ္နဲ႔ သူတို႔အလုပ္ သူတို႔အဆက္မျပတ္ လုပ္ျဖစ္ေနတာ ငါကခိုင္းတာလား?

ခံစားစိတ္ရဲ႕ အရွိန္ျပင္းထန္မႈကို လံႈ႕ေဆာ္စိတ္က ပံ့ပိုးေပးလိုက္တာလား?

Next Chapter »