ခႏၶာကိုယ္ရွိေနလို႔၊

စိတ္ေတြရွိေနလို႔၊

အာ႐ံုေျခာက္ပါးရွိေနလို႔၊ စိတ္ေတြျဖစ္ေပၚလာတာကို ကိုယ္တုိင္လက္ေတြ႕သိေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္တာ။

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာ႐ံုေတြကို သိစရာ အာ႐ံုေတြအျဖစ္ သိၾကည့္တာ။

အာ႐ံုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့ ဖႆေစတသိက္ေၾကာင့္ ထပ္ဆင့္ပြားျဖစ္လာတဲ့ ခံစားတဲ့စိတ္၊ တဏွာစိတ္၊ စြဲလမ္းစိတ္ေတြရဲ႕ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕တတ္တဲ့သေဘာေတြကို သိခ်င္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္တာ။

စိတ္သဘာ၀ေတြကို သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ စကၠန္႔မလပ္၊ အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္မွသာ သိႏိုင္မွာဆိုေတာ့

ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္မႈ ခိုင္ျမဲေအာင္ သတိစိတ္ လိုအပ္တယ္။

ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ေနတဲ့စိတ္ လိုအပ္တယ္။

စိတ္သေဘာကို စံုစမ္းတဲ့စိတ္ လိုအပ္တယ္။

စိတ္အလုပ္လုပ္တာကို စိတ္၀င္စားတဲ့စိတ္ လိုအပ္တယ္။

အႏုစိပ္လြန္းတဲ့ စိတ္ေတြရဲ႕ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အစအနမက်န္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္း ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ စိတ္သဘာ၀ ျဖစ္စဥ္ေတြကို အတိအက် သိေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္မွျဖစ္မယ္။

စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ေနရာမွာ အာ႐ံုေရြးစရာ မလိုဘူး။

ဘယ္လိုအာ႐ံုပဲေပၚေပၚ ၀င္လာသမွ်အာ႐ံုကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနဖို႔ပဲ။

အာ႐ံု ထိေတြ႕မႈသေဘာကို ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕သိေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ။

စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း တစ္ခုၿပီး တစ္ခု၊ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနပါလားဆိုတာ သိေအာင္ သိၾကည့္ရမွာ။

တစ္ခုတည္းကို စူးစိုက္ၿပီး စိတ္ကို ၿငိမ္ေအာင္မလုပ္ဘူး။ စိတ္ကို အလုပ္လုပ္ခိုင္းထားရမွာ။

စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေနရင္ ပ်ံ႕လြင့္ေနမွန္း သိေနရမယ္။

စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနရင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနမွန္း သိေနရမယ္။

စိတ္ေဖာက္ျပန္ေနရင္ ေဖာက္ျပန္ေနမွန္း သိရမယ္။ မိမိစိတ္က ဘာလုပ္ေနလဲဆိုတာကို သိတာထက္ ဘာကိုသိေနလဲဆိုတာ သိႏိုင္ေအာင္ သိၾကည့္ရမွာ။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိေနရမွာ။