အခ်ိန္တိုင္းမွာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိဆိုတဲ့ အသိကို

ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ သိလို႔ရမလဲ? ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္တာ။

ဘာပဲလုပ္လုပ္ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ထဲမွာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးက ဘယ္လိုပံုစံ အေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္တာ

စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ စိတ္အလုပ္ကို လုပ္ေနတဲ့အခါမွာ

ေနရာမေရြးနဲ႔၊ အခ်ိန္ မသတ္မွတ္နဲ႔။

သတိရတိုင္း ခ်က္ခ်င္းလုပ္။

လုပ္လို႔ရသေလာက္လုပ္၊ လုပ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္။

ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိေနဖို႔အတြက္

လက္ရွိပစၥဳပၸန္အခ်ိန္မွာပဲ စိတ္အသိကိုထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္။

အဆက္မျပတ္ ဆက္တိုက္၊ တရစပ္၊ သိမွတ္ေနဖို႔ပဲလိုတယ္။

ဘာ့ေၾကာင့္ အဆက္မျပတ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သံုးရလဲဆိုေတာ့

ၾကားျဖတ္စိတ္က အဆက္မျပတ္ ၀င္လာေနလို႔ပဲ။

သတိလြတ္တာနဲ႔ ၾကားျဖတ္စိတ္ ၀င္လာၿပီး စိတ္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္လို႔ပဲ။

ဆိုေတာ့

မနက္အိပ္ယာကႏိုးတာနဲ႔ ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိေနရေတာ့မွာ။

ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိႏိုင္ေအာင္ သတိထားၿပီး သိၾကည့္ရမွာ။