လံု႔လစိုက္ေသာစိတ္
- လက္ခံယံုၾကည္ထားတဲ့စိတ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ လိုအပ္တဲ့ အားထုတ္စိတ္။
လံုးခ်ာလိုက္ေနေသာစိတ္
- မိမိစိတ္ကို တည္ၿငိမ္ခိုင္ျမဲေအာင္ တည္ေဆာက္လို႔ မရသမွ် အခ်ိန္တိုင္းမွာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ အဆက္မျပတ္ ၀င္လာတဲ့ နာမည္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ စိတ္ေတြေၾကာင့္ ပတ္ခ်ာလည္ၿပီး ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတဲ့ ေနာက္ထပ္နာမည္တစ္ခုနဲ႔ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
လံုးေစ့ပတ္ေစ့ သေဘာေပါက္သြားေသာစိတ္
- လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ အားထုတ္ေနမႈေၾကာင့္ မိမိလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေပၚမွာ စိတ္ကို တည့္တည့္ထားရင္း အသိေတြက စိပ္လာတယ္။ ထပ္ဆင့္ပြား သိမႈေတြဆက္လာတယ္။ မိမိသိခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာရဲ႕ အစ အလယ္ အဆံုးကို အေသးစိတ္ သိသိလာတယ္။ ခႏၶာငါးပါးအေၾကာင္းကို သိမွျဖစ္မယ္။ စိတ္ ေစတသိက္ေတြရဲ႕သေဘာကို သိမွျဖစ္မယ္ ဆိုတာေတြကို လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ရင္း သိစရာ ရွိတာေတြထဲက သိသင့္တာေတြကို အတိအက် သေဘာေပါက္လာတဲ့ စိတ္အဆင့္။
လံုးလားေထြးလားစိတ္
- လံုးလည္ခ်ာလည္ ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္ေတြ၊ လံုးေထြးေနတဲ့ စိတ္ေတြ၊ လံုးလားေထြးလား ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားေတြဟာ ေသခ်ာတိက်တဲ့ အေျဖတစ္ခုကို မရခင္အခ်ိန္မွာ သိသလိုလို၊ သိတယ္လို႔ ထင္သလိုလိုနဲ႔ တကယ္ လက္ေတြ႕သိတဲ့ အဆင့္မေရာက္ေသးတဲ့ ေရာေႏွာစိတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား။
လံုးလံုးလ်ားလ်ား သတိရွိေနေသာစိတ္
- မိမိလက္ရွိ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္တစ္ခုခုအေပၚမွာ ‘ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိကြာ’ ဆိုတဲ့ က်င့္စဥ္နဲ႔ စစ္ေဆးၾကည့္ရင္ ဒီေခါင္းစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ေပးေနရမယ့္ စိတ္အေနအထား။
လံုး၀ဂ႐ုမစိုက္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
လံုး၀ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
လံုး၀႐ံႈးနိမ့္သြားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ျဖစ္ေနေသာစိတ္
- အတိအက် ျပည့္စံုတဲ့ စိတ္အဆင့္ေရာက္ဖို႔ စိတ္၀င္စားမႈ၊ စိတ္စူးစိုက္မႈ လိုအပ္ေနေသးတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ေလ်ာ္ညီေသာစိတ္
- သူ႕ေနရာနဲ႔သူ၊ သူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔သူ၊ သူ႕စည္းကမ္းနဲ႔သူ၊ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ အညီအမွ် တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
လ်င္ျမန္လြန္းေသာစိတ္
- ေနအလင္းေရာင္ရဲ႕ အျမန္ႏႈန္း၊ ေလအလ်ဥ္ရဲ႕ ျမန္ႏႈန္းေတြထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ လ်င္ျမန္ေနတဲ့စိတ္။
လ်စ္လ်ဴျပဳလိုက္ေသာစိတ္
- ခံစားမႈမပါ၀င္ဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတဲ့စိတ္။ စိတ္မွာလာထိလို႔ ခံစားရတဲ့ အဆင့္မ်ိဳးမေရာက္ဘဲ ေကာင္းတာလည္း မဟုတ္၊ မေကာင္းတာလည္း မဟုတ္၊ တံု႔ျပန္တာလည္း မဟုတ္၊ မတံု႔ျပန္တာလည္း မဟုတ္၊ စိတ္အသိမွာ ခံစားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိတာ ေသခ်ာေနေအာင္ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ အဆင့္ျမင့္ လ်စ္လ်ဴျပဳထားတဲ့စိတ္။
လြဲေခ်ာ္သြားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
လြဲမွားေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
လြင့္စဥ္သြားေသာစိတ္
- အလင္းေရာင္ေပၚထြက္လာရင္ ေမွာင္ေနတာေတြအကုန္လံုး ေပ်ာက္သြားတယ္။ တကယ့္ အမွန္တရားအစစ္ကို ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ သိရွိ သေဘာေပါက္သြားၿပီဆိုရင္လည္း မူလလက္ခံထားမိတဲ့ အယူအဆအမွားေတြ အကုန္လံုး တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ ေပ်ာက္ကြယ္ လြင့္စဥ္သြားတဲ့ စိတ္သေဘာ။