အလိုလိုသေဘာေပါက္လာေသာစိတ္
- ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေလ့က်င့္တာမ်ားလာရင္ အလုပ္က သင္ေပးတဲ့အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ သိျမင္လာတဲ့ အသိေတြက အခ်ိတ္အဆက္ျဖစ္ၿပီး သူ႔အလိုလို သိၿပီးရင္းသိလာတဲ့ စိတ္သေဘာ။
အလိုလိုက္မိေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အလိုက္ကမ္းဆိုးမသိေသာစိတ္
- လူေတြၾကားထဲေနၿပီး လူမႈေရး နားမလည္ဘူး။ အလိုက္မသိတတ္ဘူး ဆိုတာေတြထက္ ပိုဆိုးလာရင္ေတာ့ အလိုက္ကမ္းဆိုးကို မသိဘူးလို႔ ေဒါသနဲ႔ ေအာ္ဆဲခံရတဲ့ အဆင့္ကိုေရာက္သြားတဲ့ စိတ္အဆင့္။
အလိုက္သင့္ အလ်ားသင့္စိတ္
- အလိုက္အထိုက္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံတတ္တဲ့သူေတြ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာတတ္ဆိုတတ္၊ ေနတတ္ ထိုင္တတ္တဲ့သူေတြရဲ႕ စိတ္အရည္အခ်င္း။
အလင္းအလ်င္ထက္ျမန္ေသာစိတ္
- ဆရာႀကီး နႏၵာသိန္းဇံေရးတဲ့ စိတ္အဆင့္ဆင့္ျမင့္တက္ျခင္း သဘာ၀စာအုပ္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတာက “စိတ္၏ ျဖစ္ေပၚသြားမႈအစဥ္သည္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ (၁၈၆,၀၀၀) မိုင္ႏႈန္းခန္႔သြားေသာ အလင္းေရာင္၏ သြားႏႈန္းထက္ပင္ လ်င္ျမန္ေသာေၾကာင့္ ထိုစိတ္အစဥ္၏ လ်င္ျမန္ႏႈန္းကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ေလသည္” တဲ့။
အလစ္ေခ်ာင္းေနေသာစိတ္
- မေကာင္းမႈတစ္ခုခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခါနီး သူခိုးလို လူစားမ်ိဳးေတြရဲ႕ စိတ္အေနအထား။
အလန္႔တၾကားျဖစ္သြားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အလိပ္လိပ္တက္လာေသာစိတ္
- စိတ္တစ္ခုဟာ စိတ္ထဲကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဒါသထြက္တာတို႔၊ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္တာတို႔ဟာ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ စိတ္အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးမွ သက္ဆိုင္ရာ နာမည္တစ္ခု အတပ္ခံရတဲ့ စိတ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျဖစ္ခြင့္ရသြားတာ။ ဒီေခါင္းစဥ္ရဲ႕ စိတ္အေနအထားက စိတ္အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈထဲက နံပါတ္ကိုး အဆင့္ေလာက္က စတင္ျဖစ္လာတဲ့ စိတ္အဆင့္။
အလိမ္အေကာက္မ်ားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အလုပ္လုပ္ေနေသာစိတ္
- စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို အားထုတ္ေနသူေတြဟာ စိတ္အလုပ္လုပ္ေနၾကတာပဲ။
(မွတ္ခ်က္ - ဒီ website တစ္ခုလံုးမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာအားလံုးဟာ စိတ္အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ စိတ္အေၾကာင္းေတြခ်ည္းပါပဲ။)
အလိမ္ခံေနရေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အလိမၼာသံုးတတ္ေသာစိတ္
- လူ႔သေဘာ၊ လူ႔အေၾကာင္းေတြကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းသြားၿပီဆိုရင္ ဘယ္သူ႔အမုန္းမွ မခံေတာ့ဘူး။ ေတြ႕တဲ့လူနဲ႔ တည့္ေအာင္ ေပါင္းတတ္တယ္။ ဟိုေကြ႕ေရာက္ရင္ ဟိုတက္နဲ႔ေလွာ္၊ ဒီေကြ႕ေရာက္ရင္ ဒီတက္နဲ႔ေလွာ္ၿပီး လိုရာခရီးကို အႏၲရာယ္ကင္းစြာ သြားတတ္တယ္။ အဲဒါ အလိမၼာ သံုးတတ္တဲ့ စိတ္ပဲ။
အလယ္အလတ္ထားထားေသာစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ၀င္လာသမွ်စိတ္ေတြကို ႀကိဳက္ျခင္း၊ မႀကိဳက္ျခင္း မရွိေတာ့ဘူး။ ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး မခံစားေတာ့ဘူး။ အညီအမွ်ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။