အားထုတ္သူေတြဟာ

မရွိျခင္း သဘာ၀ကို မရွိျခင္းအျဖစ္နဲ႔ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ သိၾကည့္ေနရတယ္။

မိမိခႏၶာကိုယ္

မိမိစိတ္၊ ေစတသိက္ေတြရဲ႕ အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနတဲ့ မရွိျခင္း သေဘာေတြဟာ မရွိျခင္း အေနနဲ႔ တရစပ္ အဆံုးသတ္ေနတာကို လက္ေတြ႔သိေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ေနရတယ္။

ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္လို႔ သိ႐ံုေလးသိလိုက္ရတဲ့ အသိဟာလည္း သိၿပီးတာနဲ႔ မရွိျခင္းသေဘာအျဖစ္ကို ခ်က္ခ်င္း ေရာက္သြားျပန္တယ္။

လူေတြ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနၾကတာဟာ မရွိတာကို ရွိတယ္လို႔ ထင္ေနၾကတာပဲဆိုတဲ့ အေျဖတစ္ခု ထြက္လာတယ္။

မရွိျခင္းရဲ႕ သဘာ၀ကို တကယ္ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ သိၾကည့္ႏိုင္ရင္ေတာ့ မရွိတာကို ရွိတယ္လို႔ ထင္ေနတဲ့ မိမိရဲ႕ အသိမွားမႈနဲ႔

အမွတ္မွားမႈကို ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ သိလာပါလိမ့္မယ္။

မရွိျခင္းရဲ႕ သေဘာကို သိၾကည့္ႏိုင္ဖို႔….

Next Chapter »