ခခယယစိတ္
- သူတစ္ပါးကို ႐ိုေသေလးစားလြန္းတဲ့ အေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး မိမိစိတ္ကို မိမိသေဘာနဲ႔ လိုလိုလားလား ေလ်ာ့ခ်ထားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ခဏေလးသာျဖစ္ခြင့္ရွိတဲ့စိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ စိတ္အသိကို လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္ေပၚမွာ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ ထားထားႏိုင္ရင္ အရာရာဟာ ခဏေလးသာ ျဖစ္ခြင့္ရွိတာကို ခ်က္ခ်င္း သိလို႔ရတယ္။ အရာရာဆိုတာ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ် အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္သမွ် အကုန္လံုးကို ရည္ညႊန္း ဆိုလုိတယ္။ ခဏေလးဆိုတာရဲ႕ အခ်ိန္ဟာလည္း အခုလို႔ေျပာလိုက္လို႔ ထြက္လာတဲ့ အသံနဲ႔အတူ မေျပာခင္က ေျပာခ်င္တဲ့စိတ္ေရာ၊ ေျပာၿပီးသြားတဲ့စိတ္ေရာ၊ သိၾကည့္ေနတဲ့စိတ္ေရာ အကုန္လံုးဟာ ခ်က္ခ်င္း မရွိေတာ့တဲ့ စိတ္အလ်ဥ္။
ခနဲ႔တဲ့တဲ့စိတ္
- တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံေနတဲ့ အျပဳအမူေတြဟာ ေက်နပ္သလိုလို၊ မေက်နပ္သလိုလို၊ သေဘာတူသလိုလို၊ မတူသလိုလို၊ လက္ခံသလိုလို၊ လက္မခံသလိုလို၊ ႀကိဳက္သလိုလို၊ မႀကိဳက္သလိုလို၊ မေလးမစား သေဘာမ်ိဳး ပါ၀င္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ခေနာ္ခနဲ႔စိတ္
- လိုအပ္မႈေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ စည္းမရွိ၊ ကမ္းမရွိ၊ စနစ္မရွိ ၊ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း၊ ခေနာ္ခနဲ႔စိတ္နဲ႔ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုဟာ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးသြားမွာ ေသခ်ာတယ္။
ခေရေစ့တြင္းက်စိတ္
- ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔ရတာ အတိအက် ေသခ်ာေနတဲ့နည္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိလို႔ ျဖစ္ေအာင္လုပ္လို႔ရတဲ့ နည္းအတိုင္း အတိအက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္အတိအက်နဲ႔ အေသးစိတ္ အတိအက် ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ အတိအက် စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ခေလာက္ဆန္ေသာစိတ္
- မိမိနဲ႔မဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြထဲမွာ ၀င္ပါၿပီး ေႏွာင့္ယွက္တဲ့သေဘာ။ မိမိမလုပ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြကို သူတစ္ပါးလည္း မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ ခလုတ္ဆူးေျငာင့္ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ခါးခါးသီးသီးျငင္းဆန္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခါးစည္းခံေသာစိတ္
- တည္ေဆာက္ေနဆဲ စိတ္စြမ္းရည္ခြန္အား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း မျပည့္မီေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ တိုက္ခိုက္ေနသမွ် အားလံုးကို ဘယ္လို တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးမွ မလုပ္ဘဲ တင္းခံေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ခု ဆိုေသာစိတ္
- လက္ရွိပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ ရွိေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။ ခုဆိုတဲ့စိတ္ဟာ ခုဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ မရွိေတာ့ဘူး။ ခ်က္ခ်င္း မရွိေတာ့ဘူး။ ခုဆိုတဲ့ စိတ္ေတာင္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္၊ ခုနတုန္းက ဆိုတဲ့စိတ္၊ ခုေလးတင္ ဆိုတဲ့စိတ္ေတြဟာ ျဖစ္ၿပီးသြားတဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္သြားၿပီ။ ခုဆိုတာနဲ႔ လက္ရွိပစၥဳပၸန္အခ်ိန္မွာ ရွိခြင့္မရွိေတာ့တဲ့ စိတ္ရဲ႕သက္တမ္း။
ခဲယဥ္းေနေသာစိတ္
- ေကာင္းတဲ့အလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိလုပ္မယ့္အလုပ္ရဲ႕သေဘာသဘာ၀ကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ သေဘာမေပါက္ရင္ အလုပ္စလုပ္ဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။