သူေတာ္ေကာင္းစိတ္
- သူေတာ္သူျမတ္ေတြရဲ႕ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ သူေတာ္စင္ေတြရဲ႕ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ရဲ႕ စိတ္အမ်ိဳးအစားေတြဟာ သင္ေကာင္းရင္ ကၽြႏု္ပ္မဆိုးပါ ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ သင္ေကာင္းေကာင္း၊ မေကာင္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္ေကာင္းမယ္ ဆိုတဲ့စိတ္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိစိတ္ကို အပ်က္အစီး မခံေတာ့တဲ့စိတ္။ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္သူေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိစိတ္ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္သာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
သူေတာင္းစားစိတ္
- မိမိလုပ္လို႔ရသေလာက္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိေနရင္ ဘယ္ေလာက္ ပင္ပန္း ပင္ပန္း၊ မိမိဘ၀အေၾကာင္းနဲ႔ မိမိပဲဆိုၿပီး ရွာေဖြ လုပ္ကိုင္လို႔ရတယ္။ လူလူခ်င္း မ်က္ႏွာငယ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ သူမ်ားႏွိမ့္ခ်ၿပီး ဆက္ဆံတာကိုလည္း ခံစရာမလိုဘူး။ အေခ်ာင္လိုခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔၊ လက္ကေလး ျဖန္႔လိုက္႐ံု အရင္းအႏွီးေလးနဲ႔ သူေတာင္းစားလုပ္စားတဲ့ စိတ္ကေတာ့ လူေတြၾကားထဲမွာ အထင္ေသးစရာ။ မေပးခ်င္ေပးခ်င္နဲ႔ ေပးေနတာကို ယူေနရတဲ့ဘ၀။ ရင္ခြင္ထဲက မိမိကေလးအစစ္သာဆိုရင္ အေမ အေဖဆိုတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အေနအထား။ တျခားကေလးကို အငွားယူထားတာ ဆိုရင္လည္း အလြန္ညစ္ပတ္စုတ္ျပတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားပဲ။ ရွက္တတ္တဲ့ စိတ္ကို ေမြးၾကည့္ၿပီး သူေတာင္းစားစိတ္ကို ရာသက္ပန္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါ။
သူတစ္ပါးကို ကူညီခ်င္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါး ႀကိဳးဆြဲရာကေနရတဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါးကို ေစတနာထားေပးတဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါး ေနာက္ကပဲလိုက္ခ်င္တဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါး ႏွာေခါင္းနဲ႔အသက္႐ွဴေနတဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါးကို ေႏွာင့္ယွက္တဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါးကို ေပးကမ္းခ်င္တဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါးကို ပ်က္စီးေစခ်င္တဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါးကို ဖ်က္ဆီးခ်င္တဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါးကို မကူညီခ်င္တဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါးကို မေကာင္းၾကံတဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါးကို မေပးခ်င္တဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါးကို မရေစခ်င္တဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါး လက္ခုပ္ထဲကေရစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါးကို သိေစခ်င္ေသာစိတ္
- www.athethedi.com ထဲက မာတိကာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ မရွိျခင္းသေဘာကို သိၾကည့္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ကစၿပီး ကာလာမသုတ္ေတာ္ရဲ႕ မယံုနဲ႔ဆယ္ခ်က္သေဘာကို သိၾကည့္ျခင္း အထိ သူတစ္ပါးကို သိေစခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြပဲ။