စိတ္ေထာင္းကိုယ္ေက်စိတ္
- အဓိက တရားခံကေတာ့ စိတ္ထဲ၀င္လာတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္ကို လက္ခံယူမိတာက စတာပဲ။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးထဲက အာ႐ံုတစ္ခု စိတ္ထဲ၀င္လာတယ္။ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္နဲ႔ ထိေတြ႕ၿပီး ခံစားမႈ ျဖစ္ေစတယ္။ စိတ္တစ္ခုအေနနဲ႔ သဘာ၀အရ ျဖစ္ျပၿပီး ခ်က္ခ်င္း ျပန္ပ်က္တဲ့သေဘာ ရွိေပမယ့္ မိမိရဲ႕ အသိ သတိ မရွိမႈေၾကာင့္ လက္ခံယူထားမိတဲ့ ခံစားမႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္ဆင့္ ပြားၿပီး ခံစားေနမိတယ္။ လက္ခံယူထားတဲ့ ခံစားမႈက တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာတယ္။ ခံစားမႈအရွိန္ အျပင္းထန္ဆံုး အေနအထားကို ေရာက္ရွိ သြားတဲ့အခါမွာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ ခံစားစိတ္က အခ်ိန္တိုင္းလိုလို ျဖစ္ျပေနေတာ့တယ္။ အဲဒီက တစ္ဆင့္ ခံစားမႈထုထည္ ပမာဏအႀကီးဆံုး အဆင့္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ခံစားမႈစိတ္ကို အစြဲျဖစ္ၿပီး စားလည္း ဒီစိတ္၊ သြားလည္း ဒီစိတ္ ျဖစ္လာတယ္။ အခ်ိန္မွန္ မစားတာေတြ၊ အခ်ိန္မွန္ မအိပ္တာေတြက ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္လာၿပီး ၿပိဳလဲ ျပဳတ္က်သြားတဲ့အထိ ႏွိပ္စက္ခံလိုက္ရတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္။
စိတ္ပါလက္ပါစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စိတ္ျမန္လက္ျမန္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စိတ္၀င္စားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စိတ္ရင္းေကာင္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စိတ္ရွည္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စိတ္ေလေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စိတ္လိုလက္ရစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စိတ္လိုက္မာန္ပါစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စိတ္အိုက္ေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စုတ္ခ်ာ စုတ္ျပတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စုတ္စုတ္ႏုပ္ႏုပ္ စုတ္ပဲ့စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စိန္ေခၚေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ဒီေခါင္းစဥ္ နာမည္ေတြနဲ႔ စိတ္အမ်ိဳးအစားေတြဟာ စိတ္အုပ္စု၀င္ေတြပဲ ျဖစ္ေနလို႔ ဒီစိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာပဲ။

အာ႐ံုေျခာက္ပါးထဲက အာ႐ံုတစ္ခုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ ထိေတြ႕တာက စခဲ့တာခ်ည္းပါပဲ။

အဲဒီ အထိအေတြ႕က တစ္ဆင့္ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ခံစားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းစိတ္က ျခယ္လွယ္လိုက္လို႔ ဒီေခါင္းစဥ္ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာပဲ။