ေျပာင္ေျမာက္ေသာစိတ္
- ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ လုပ္သမွ်အလုပ္ရဲ႕အေျဖက အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္တဲ့ အျပင္ လုပ္ရပ္က ေျပာင္ေျမာက္ေနတယ္။ ဒါဟာ ဖန္တီးသူရဲ႕ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ပဲ။
ေျပာင္ေလွာင္စိတ္
- တစ္ဘက္သားရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပၿပီး အရွက္ခြဲခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔ အ႐ူးတစ္ေယာက္လို ျဖစ္သြားေအာင္ မညႇာမတာ ေျပာဆိုျပဳမူလိုက္တဲ့ ေျပာင္ေလွာင္စိတ္။
ေျပာင္းျပန္စိတ္
- နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ေထာင့္ေပါင္းစံုကေန မိမိကို တိုက္ခိုက္ေနတာေတြဟာ မိမိစိတ္ေလ့က်င့္မႈစြမ္းအားကို တက္သထက္ တက္ေအာင္ အားေပးကူညီေနတာပဲလို႔ ေျပာင္းျပန္ေတြးလိုက္ႏိုင္တဲ့ စိတ္။
ေျပာင္းေရႊ႕ေနေသာစိတ္
- အခုလို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ အခုဆိုတဲ့ အသံဟာ မရွိေတာ့ဘူး။ ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းေရႊ႕သြားတယ္။ စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္မႈ အားေကာင္းလာရင္ စိတ္ေတြရဲ႕ တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေပၚခြင့္ရွိၿပီး ျဖစ္ျပၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းမရွိေတာ့တဲ့ သဘာ၀ဟာ အံ့ၾသစရာေကာင္းလြန္းတဲ့ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း လ်င္ျမန္မႈေတြပဲ။
ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ျပစ္မွားစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ျပည္တည္တည္စိတ္
- မိမိစိတ္ထဲမွာ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈကို အေျခခံၿပီး မိမိႏွစ္သက္တဲ့သူက မိမိအေပၚမွာ သတိထားမိေအာင္ အသံုးခ်တဲ့ စိတ္လက္နက္။
ျပည့္၀ေသာစိတ္
- စိတ္ ေစတသိက္ရဲ႕သဘာ၀ေတြကို သေဘာေပါက္ၿပီး အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ ဂ႐ုစိုက္ ျပဳျပင္ေပးေနတဲ့အတြက္ စိတ္အစဥ္ဟာ အသိ သတိဉာဏ္ေတြနဲ႔ အဆက္မျပတ္ ျပည့္က်ပ္ေနတယ္။ ျပည့္စံုေနတယ္။ ျပည့္တင္းေနတယ္။ ျပည့္ႏွက္ေနတယ္။ ျပည့္ၿဖိဳးေနတယ္။ ျပည့္မီေနတယ္။
ျပည့္လွ်ံေနတယ္။ ျပည့္သိပ္ေနတယ္။ ျပည့္၀ေနတယ္။
ျပတ္ေတာက္စိတ္
- စိတ္ရဲ႕သဘာ၀ကိုက အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ စိတ္ထဲကို ၀င္လာတဲ့ အာ႐ံုေတြဟာ မူလစိတ္ကို ျဖတ္ေတာက္ ပစ္လိုက္လို႔သာ ျပတ္ေတာက္သြားၾကတာခ်ည္းပဲ။ ဒါမွလည္း ေနာက္ထပ္စိတ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၀င္လို႔ရမွာ။ ေပၚလာသမွ် စိတ္ေတြဟာ သူ႔သဘာ၀အရ ျပတ္ေတာက္ေနတဲ့အေပၚမွာ မိမိအသိဉာဏ္ကို တင္ၿပီး သိၾကည့္ႏိုင္ေနရင္ စိတ္ေတြရဲ႕ အပိုင္းပိုင္း ျပတ္ေတာက္ေနတဲ့သေဘာကို သေဘာေပါက္လာႏိုင္တယ္။
ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းစိတ္
- စိတ္၀င္စားမႈ မရွိလို႔၊ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ အားနည္းလို႔သာ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ထဲမွာ စိတ္ကပါလိုက္၊ မပါလုိက္ ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္း ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္။
ျပတ္သားစိတ္
- ေသေသခ်ာခ်ာ၊ တိတိက်က် ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေနလို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မျပင္ဘူးဆိုတဲ့ စိတ္အေနအထား။