မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူတဲ့ အနတၱလကၡဏသုတ္ထဲမွာ

“႐ုပ္နာမ္တို႔ရဲ႕ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႐ႈသိေနရင္းထဲက (ပရိကံ ဥပစာ အႏုလံု) ဆိုတဲ့ ေနာက္ဆံုး ႐ႈသိမႈ၏ အျခားမဲ့မွာ

အဲဒီ သိစရာေတြေရာ၊

႐ႈသိတဲ့ စိတ္ေရာ၊ ျပတ္စဲ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသေဘာထဲသို႔

႐ုတ္တရက္ ညြတ္ကိုင္း က်ေရာက္တယ္။

ဒီလို က်ေရာက္သြားတာက အရိယမဂ္ျဖင့္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳသြားတာပဲလို႔” ေဖာ္ျပထားတယ္။

နိဗၺာန္ရဲ႕ ျဖစ္တည္ရာ ဘယ္မွာရွိလဲ? ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔

နိဗၺာန္ဆိုတာ ဘာမွမရွိတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာ႐ိုး ေျပာစဥ္ ေျပာၾကတာက နိဗၺာန္ရဲ႕သေဘာကို အာ႐ံုငါးပါးနဲ႔ ထိေတြ႕ခံစားလို႔၊ မရလို႔ဘဲ ျဖစ္တယ္။

နိဗၺာန္ကို ယခု မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာ ရႏိုင္တယ္။

ဗုဒၶဘာသာက နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေသၿပီး ေနာက္ဘ၀က်မွ ခံစားရရွိႏိုင္တယ္လို႔ မေဟာဘူး။ နိဗၺာန္ကို သက္၀င္သူရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳမွာ ေလာကီအာ႐ံု ကာမဂုဏ္ တရားအားလံုးနဲ႔ ျပတ္ေတာက္သြားၿပီလို႔ ခံစားနားလည္ရမယ္။

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္စြဲလမ္းေနေသးရင္၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို၊ တစ္စံုတစ္ခုကို မုန္းတီးၿပီး မလိုလား ျဖစ္ေနေသးရင္ နိဗၺာန္ကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မ်က္ေမွာက္မျပဳႏိုင္ဘူး။

နိဗၺာန္ဆိုတာ အခ်စ္အမုန္း၊ လိုခ်င္တာ၊ မလုိခ်င္တာ အားလံုးကို လြန္ေျမာက္သြားျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။

၀ိပႆနာအလုပ္ကို ႀကိဳးစားအားထုတ္တဲ့ ေယာဂီရဲ႕ စိတ္အစဥ္ကို တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာၿပီး၊ သူ႔ရဲ႕ဉာဏ္အျမင္ဟာ ကိေလသာေတြ စင္ၾကယ္သြားရင္ (ဉာဏ၀ိသုဒၶိ) အဲဒီမွာ နိဗၺာန္ စျဖစ္တည္လာမွာ ျဖစ္တယ္တဲ့။

ရည္ညႊန္း - “ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ယံုၾကည္ၾကတာ” ဆန္းလြင္ (ရွင္အာဒိစၥရံသီ) (၁၉၃၈-၂၀၀၂)

7day News - 2012 March 1st, VOL:10 No:50