မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးေရးသားေတာ္မူတဲ့ ၀ိသုဒၶိမဂ္မွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့

စဥ္းငယ္ ကိုင္း႐ိႈင္းေသာ ၾကာဖက္ေပၚမွာ ေရေပါက္တို႔ မတင္သလို၊ ျဖစ္လာသမွ် ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္တို႔ကို စြဲၿငိမႈ၊ ပတ္သက္မႈ၊ တံု႔ျပန္မႈ၊ ခံစားမႈ မရွိေတာ့ဘဲ၊

သူ႔သဘာ၀အတိုင္း သူျဖစ္ေနတာပဲ။

ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ဆိုတာေတြဟာ သဘာ၀အတိုင္းပဲ ျဖစ္ပ်က္ေနတာလို႔ သိလိုက္တဲ့ဉာဏ္။

အဲဒီ သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏ္မွာ ဂုဏ္အဂၤါေျခာက္မ်ိဳး ရွိတယ္တဲ့။


(၁) ေၾကာက္ျခင္း၊ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းေတြကို ပယ္စြန္႔ၿပီး ခ်စ္လည္း မခ်စ္ဘူး။ မုန္းလည္း မမုန္းဘူး။ အညီအမွ် ျဖစ္ေနတယ္။
(၂) ၀မ္းသာျခင္း၊ ႏွလံုးမသာျခင္းေတြကို အမွန္အတိုင္း သိၿပီး အညီအမွ် ျဖစ္ေနတယ္။
(၃) ျပဳလုပ္သမွ် သခၤါရေတြကို သိၾကည့္တဲ့အခါမွာ အညီအမွ် ျဖစ္ေနတယ္။
(၄) အဲဒီလို သိေနမႈဟာ အတိတ္၊ အနာဂတ္ဆီ စိတ္က ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း မရွိဘူး။
(၅) သိမွတ္မႈတို႔ဟာ ၾကာေလ ၾကာေလ သိမ္ေမြ႕လာေလ ျဖစ္လာတယ္။
(၆) ဘယ္အာ႐ံုဆီကိုမွ ပ်ံ႕လြင့္ေနတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ သိမွတ္ေနတဲ့ အာ႐ံုအနည္းငယ္ေလးကိုသာ သိၿပီးရင္း သိေနေတာ့တယ္။

ဂုဏ္အဂၤါေျခာက္ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏ္က ရင့္သန္ အားျပည့္လာတဲ့အခါမွာ ေၾကာင့္ၾကမစိုက္ရေတာ့ဘဲ၊

သူ႔အရွိန္နဲ႔သူ သိလ်က္ သိလ်က္ ျဖစ္ေနရာက

အထူး သြက္လက္တဲ့၊ လ်င္ျမန္တဲ့ အသိေလးေတြ ျဖစ္လာၿပီးေတာ့

အာ႐ံုေရာ၊ အသိေရာ အကုန္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းတဲ့ သေဘာထဲကို ဆိုက္ေရာက္သြားတယ္။

အဲဒါဟာ ပ၀တၱဆိုတဲ့ မျပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ႐ုပ္နာမ္သခၤါရ အယဥ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အပ၀တၱဆိုတဲ့ နိဗၺာန္ အၿငိမ့္ဓာတ္သေဘာ

ထဲကို က်ေရာက္သြားတာပါပဲ။

ဒါက နိဗၺာန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳတယ္လို႔ ဆိုတာပါပဲ။