ခ်ိဳထားေသာစိတ္
- မိမိဘက္က အရည္အခ်င္းကို အမ်ားသူငါေရွ႕မွာ ခ်ျပဖို႔ မျပည့္စံုေသးတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ မိမိစိတ္ကို မိမိ ထိန္းသိမ္း ႏွစ္သိမ့္ထားတဲ့ စိတ္အေနအထား။ (တခ်ိဳ႕က ဒီစိတ္အေနအထားကို လွ်ိဳထားတယ္လို႔ သံုးစြဲတယ္။)
ခ်ိဳသာေသာစိတ္
- ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕သူေတြရဲ႕ စိတ္အေနအထား။
ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာစိတ္
- ပစၥည္းဥစၥာဆင္းရဲတာထက္ ဗဟုသုတ အေတြ႕အၾကံဳ အသိဉာဏ္ပညာ ဆင္းရဲတာက ပိုဆိုးတယ္လို႔ ဆိုလိုတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာစိတ္
- ျပည့္ျပည့္စံုစံု မျဖစ္ျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ရာ လိုအပ္ေနျခင္း အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ့ဖဲ့ ဆက္ဆံတတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခ်ိဳးႏွိမ္ထားေသာစိတ္
- လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတတ္တဲ့ ေစတနာေစတသိက္ဟာ ေကာင္းတဲ့စိတ္ကိုေရာ၊ မေကာင္းတဲ့စိတ္ကိုေရာ ႏွစ္ခုလံုးကို ျခယ္လွယ္တတ္တယ္ဆိုေတာ့ မေကာင္းတဲ့စိတ္ကို လံႈ႕ေဆာ္တုိက္တြန္းတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး မေရာက္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ခ်ိဳးေဖာက္တတ္ေသာစိတ္
- အသိနဲ႔သတိ စိတ္ကင္းလြတ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထားဟာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိရင္ မရွိသလို သာယာတဲ့ေနရာဆီကို အလြယ္တကူ ေရာက္သြားၿပီး စိတ္စည္းကမ္းေတြကို ခ်ိဳးဖ်က္ေဖာက္ျပန္သြားႏိုင္တဲ့ စိတ္အဆင့္။
ခ်က္က်လက္က်စိတ္
- ဘာပဲလုပ္လုပ္ ပီျပင္ျပည့္စံုတဲ့ ဥပမာ အေထာက္အထား၊ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ သာဓက၊ အျပည့္အစံုနဲ႔ အတိအက် ေျပာဆို လုပ္ကိုင္ျပႏိုင္တဲ့သူေတြရဲ႕ စိတ္အရည္အခ်င္း။
ခ်က္ကနဲဆို သေဘာေပါက္လြယ္ေသာစိတ္
- စာေပဗဟုသုတ၊ အၾကားအျမင္ဗဟုသုတ၊ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚ၊ ေျမာ္ျမင္တတ္သူေတြဟာ ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္သူနဲ႔ပဲေတြ႕ေတြ႕၊ ဘာအေၾကာင္းပဲေျပာေျပာ၊ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ အခက္အခဲမရွိ အလြယ္တကူ ထုတ္သံုးႏိုင္တဲ့ စိတ္အရည္အခ်င္း။
ခ်က္ခ်င္းတံု႕ျပန္တတ္ေသာစိတ္
- လူေတြဒုကၡေရာက္ေနၾကတာ အဲဒီတံု႔ျပန္ေနတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ပါပဲ။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ မိမိစိတ္ထဲ ၀င္လာသမွ် စိတ္ေတြဟာ စိတ္ခ်င္းစိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕ၿပီး ျပင္းထန္တဲ့ ခံစားမႈ၊ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕တဲ့ ခံစားမႈေတြအျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ေနတာ လူအျဖစ္နဲ႔ လူ႔ေလာကထဲကို ေရာက္လာကတည္းကေန ခုခ်ိန္ထိပါပဲ။ (ဒီခံစားမႈ၊ တံု႔ျပန္မႈ အဆင့္မေရာက္ခင္ စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္း စထိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မွသာ သက္သာမွာ။)
ေခ်ာက္ခ်ားေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေခ်ာက္ခ်ီးေခ်ာက္ခ်က္စိတ္
- ရွိသင့္တဲ့စိတ္အရည္အခ်င္း အဆင့္မျပည့္မီေသာ၊ မျဖစ္စေလာက္ အဆင့္ေသးငယ္ေနေသာ၊ အေတြ႕အၾကံဳ နည္းလြန္းေနေသာ၊ အဓိပၸာယ္မ်ားေပၚလြင္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ေခ်ာက္တြန္းတတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။