ကိုယ္ဖိရင္ဖိစိတ္
- ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ အခြင့္အေရးေပးသမွ် အခ်ိန္ကို တန္ေအာင္အသံုးခ်ၿပီး စိတ္စြမ္းအား၊ လူစြမ္းအား၊ အင္အားအကုန္ သံုးၿပီး ႏွစ္ျမႇဳပ္ လုပ္ကိုင္တဲ့ စိတ္အဆင့္။
ကိုယ္ရည္ေသြးစိတ္
- မိမိအရည္အခ်င္းကို သူတစ္ပါး သိေစခ်င္တဲ့အေနနဲ႔ ႂကြား၀ါမႈ အနည္းငယ္ေရာၿပီး ေဖာ္ျပတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ကိုယ္လြတ္႐ုန္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
က်က်နနျဖစ္ေသာစိတ္
- ဘာပဲလုပ္လုပ္ စည္းကမ္းအတိအက်နဲ႔ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႔ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
က်ားကုတ္က်ားခဲစိတ္
- ဘာပဲလုပ္လုပ္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ရွိသမွ်စြမ္းအားေတြ အကုန္ထုတ္သံုးၿပီး အေသအေက် ႀကိဳးစား တည္ေဆာက္ေနတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ေက်ညက္ေသာစိတ္
- စိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေလ့လာမႈေတြ၊ ေလ့က်င့္မႈေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ မိမိရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း၊ စိတ္ေစတသိက္ေတြရဲ႕ သဘာ၀ သေဘာတရားအေၾကာင္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ အတိအက် အေသးစိတ္ သိေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ေက်နပ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေက်ေအးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေက်းဇူးကန္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားေသာစိတ္
- ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ပညာတတ္ျခင္း၊ မတတ္ျခင္း မခြဲျခားဘဲ တန္းတူသေဘာထားၿပီး ဆက္ဆံတတ္တဲ့စိတ္။
ေက်ာ့ကြင္းမိေသာစိတ္
- ေထာင္ေခ်ာက္လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ဒုကၡေထာင္ေခ်ာက္၊ တဏွာေထာင္ေခ်ာက္၊ ကာမဂုဏ္ေထာင္ေခ်ာက္စတဲ့ နာမည္ေပါင္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္နဲ႔ မိမိစိတ္အတြင္းထဲမွာ အခ်ိန္ျပည့္ရွိေနေတာ့ သတိလြတ္တာနဲ႔ ေထာင္ေခ်ာက္ တစ္ခုခုထဲကို က်ေရာက္ေနတတ္တဲ့ စိတ္အေျခအေန။
ေက်ာ္ၾကားခ်င္ေသာစိတ္
- ေက်ာ္ၾကားရင္ၿပီးေရာဆိုၿပီး ျဖတ္လမ္းကေန အလြယ္တကူလိုက္မိလုိ႔ အေကာင္းသတင္းနဲ႔ မေက်ာ္ၾကားဘဲ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဥပမာေတြကို သတိထားသင့္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
က်ိဳးတိုးက်ဲတဲစိတ္
- တစ္ခါတေလ စိတ္ပါလိုက္၊ မပါလိုက္၊ စိတ္၀င္စားလိုက္၊ မ၀င္စားလိုက္နဲ႔ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းလြန္းစြာ စိတ္ပါေပးေသာ စိတ္ အမ်ိဳးအစား။
က်ိဳးႏြံေသာစိတ္
- ႐ိုးသားစြာ၊ တပည့္ပီသစြာ ပညာတစ္ခုကို သင္ၾကားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္အေနအထား။
က်က္သေရရွိေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေက်ာက္ခ်ထားသလိုစိတ္
- သိခ်င္တဲ့အသိတစ္ခုကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္၊ မသိမခ်င္း၊ ဒီအသိကို ရေအာင္ သိက်င့္ၾကည့္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာခ်ၿပီး စူးစူးနစ္နစ္ ထဲထဲ၀င္၀င္ အားထုတ္ေနတဲ့ စိတ္ရည္ရြယ္ခ်က္။