ကိုး႐ိုးကားရားစိတ္
- ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ မရွိဘဲ၊ ကိုးလိုးကန္႔လန္႔စိတ္ေတြနဲ႔ အရာရာကို အေလးအနက္မထားတဲ့သူေတြ၊ အမွတ္တမဲ့ ေနတတ္သူေတြ၊ ေပါ့ေပါ့ဆဆေနတတ္သူေတြဟာ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာကို ႐ုတ္တရက္ ၾကံဳေတြ႕တဲ့အခါေတြမွာ အလြယ္တကူ ၾကံဳရာပံုစံနဲ႔ ေျဖရွင္းရင္း ကိုး႐ိုးကားရားေတြျဖစ္ၿပီး အဆင္မေျပတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ကက္ကက္လန္ ရန္ေတြ႕ေသာစိတ္
- အသိဉာဏ္နည္းပါးတဲ့သူေတြ၊ စ႐ိုက္ၾကမ္းတဲ့သူေတြဟာ ျပႆနာတစ္ခုခုကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အသံအားနဲ႔၊ အမူအရာအားကို စြမ္းအားအျဖစ္ အသံုးခ်ၿပီး တစ္ဖက္သားကို အႏိုင္ယူတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာစိတ္
- မ်က္ႏွာေပၚမွာ အျပံဳးကို ေဖာ္ျပထားၿပီး တစ္ဖက္သား ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ ေရာက္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာထိ ညစ္ပတ္ရမလဲလို႔ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ ၾကံစည္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးေသာစိတ္
- တစ္ဖက္သားေအာင္ျမင္မႈ ရရွိတာကို မိမိကိုယ္တိုင္ ရရွိသကဲ့သို႔ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ တစ္ခဲနက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေသာ စိတ္အေနအထား။
ေကာင္းျခင္း မေကာင္းျခင္း အညီအမွ်ျဖစ္ေနေသာစိတ္
- စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ စိတ္ေလ့က်င့္မႈမွာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ၀င္လာတဲ့ စိတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိမိရဲ႕ သိမွတ္မႈက ဘာကိုသိေနတာလဲ?
စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်နပ္ျခင္း၊ မေက်နပ္ျခင္း၊ ႀကိဳက္ျခင္း၊ မႀကိဳက္ျခင္းေတြ အေပၚမွာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း မျဖစ္ဘဲ အညီအမွ်ျဖစ္ေအာင္ သိမွတ္ႏိုင္ေနသလား?
အာ႐ံုကို သိေနတဲ့အသိနဲ႔ သိမွန္းသိေနတဲ့ အသိစိတ္ႏွစ္ခုအေပၚမွာလည္း အညီအမွ် ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ကိုင္စြဲထားေသာစိတ္
- အမွားကို အမွန္ထင္ၿပီး တစ္ယူသန္စိတ္နဲ႔ တရားေသ၊ ကိုင္ဆုပ္ လက္ခံထားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပဳျပင္ရခက္တတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
(စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့ ႐ႈေထာင့္ဘက္က သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ရင္လည္း အရာရာဟာ ခဏေလး သေဘာအျဖစ္သာ ရွိေနတဲ့ သဘာ၀ျဖစ္ေနလို႔ ဘာကိုမွ စြဲလမ္းဆုပ္ကိုင္ထားခြင့္ မရွိပါဘူး။)
ကိုင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကိုင္းမွီစိတ္
- တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕ အျပန္အလွန္ မွီခိုၿပီး ေအးအတူပူအမွ် မွ်ေ၀ခံစားၾကတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကိုင္းညြတ္ေသာစိတ္
- ကိုင္း႐ိႈင္းျခင္း၊ ကိုင္းညြတ္ျခင္းဆိုတဲ့ စိတ္ေတြဟာ မိမိယံုၾကည္ေလးစားမႈအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး မိမိယံုၾကည္ရာကို လိုက္နာ ႐ိုေသတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကိစၥ၀ိစၥမ်ားေသာစိတ္
- အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာနဲ႔ စိတ္ေတြတစ္ခုၿပီး တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္အေနအထား။
ကုကၠဳစၥစိတ္
- ‘လုပ္ခဲ့မိတာေတာ့ မွားၿပီထင္တယ္’ ၊ ‘မလုပ္မိတာ မွားၿပီ’ ဆိုတဲ့ ေနာက္မွ သတိရၿပီး ေနာင္တ တစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္းျဖစ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
က႑ေကာစစိတ္
- တစ္ဖက္သားရဲ႕ သေဘာဆႏၵကို လက္မခံဘဲ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေစတဲ့ အျပဳအမူကို ေဖာ္ျပတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ကတ္တီးကတ္ဖဲ့စိတ္
- ကတ္သီးကတ္သတ္စိတ္ေတြ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနေတာ့ လုိက္ေလ်ာသင့္တာကို အလြယ္တကူ လုိက္ေလ်ာႏိုင္လ်က္နဲ႔ တစ္ဖက္သား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ကန္႔ကြက္ေသာစိတ္
- တစ္ဖက္သား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ သေဘာထားေတြနဲ႔ မိမိသေဘာထား ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့အခါမွာ သေဘာမတူေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ကန္႔လန္႔ ကန္႔လန္႔စိတ္
- စိတ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ ေလ့က်င့္မႈ မရွိရင္ လုပ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတာကိုပဲ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ထပ္ စိတ္တစ္ခုက တားဆီး ပိတ္ဆို႔ ေျပာင္းလဲျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကန္႔လန္႔တိုက္ေသာစိတ္
- အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို မိမိအေနနဲ႔ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျငင္းဆန္တဲ့ စိတ္ပံုစံ။