ကလဲ့စားေခ်ေသာစိတ္
- မိမိဘ၀နဲ႔ စိတ္ကို ထိခိုက္နာက်င္ေစေအာင္ အႏိုင္က်င့္၊ ေစာ္ကားခဲ့တာကို အၿငိဳးအေတးထားၿပီး အခါအခြင့္ၾကံဳရင္ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကလန္ကဆန္စိတ္
- လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ လူ႕စည္းကမ္းေတြကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကလိမ္က်ေသာစိတ္
- ဘ၀အဆင္ေျပဖို႔အတြက္၊ ခ်မ္းသာဖို႔အတြက္ ျဖတ္လမ္းကလိုက္ခ်င္ေနသူေတြ ရွာေဖြသင္ၾကားေနတဲ့ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ စိတ္ အမ်ိဳးအစား။
ကေလးကလားစိတ္
- စာေပဗဟုသုတ မရွိသူမ်ိဳး၊ မိသားစုနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ျပဳျပင္ေပးမယ့္သူ မရွိသူမ်ိဳး၊ လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး အလို လိုက္ခံခဲ့ရသူမ်ိဳး၊ အခက္အခဲ ျပႆနာကို မည္မည္ရရ ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းခဲ့ရတဲ့ အသိဉာဏ္ မရွိသူမ်ိဳးေတြဆီမွာ ရွိေနႏိုင္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကလက္တက္တက္စိတ္
- ဣေျႏၵမရွိတဲ့၊ တည္တည္တံ့တံ့ မရွိတဲ့၊ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ မရွိတဲ့၊ စိတ္ကစားတတ္တဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္။
အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳျပင္မႈေတြ မရွိတဲ့အခါမွာ သတိလြတ္ၿပီး စိတ္အလိုလိုက္မႈ လြန္ကဲသြားတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ကသိကေအာက္စိတ္
- အရာရာဟာ အဆင္ေျပမွာပဲလို႔ တထစ္ခ် ယံုၾကည္ထားတဲ့သူေတြဟာ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ျပႆနာတစ္ခုခု ႐ုတ္တရက္ ၾကားျဖတ္ ၀င္လာ ေႏွာင့္ယွက္လိုက္လုိ႔ စနစ္တက် စီစဥ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ တိမ္းေစာင္း ပ်က္စီးသြားရင္ ကသိကေအာက္ ျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကေသာကေမ်ာစိတ္
- စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မရွိဘဲ အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကေသာင္းကနင္းစိတ္
- စုစည္းထားတာေတြ ေျပက်သြားတဲ့အခါမွာ တကြဲတျပားစီ ျဖစ္သြားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရေတာ့ဘဲ ႐ႈပ္ေထြးသြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကာျပန္ေသာစိတ္
- မိမိအေပၚမွာ ေက်းဇူးရွိခဲ့ဖူးသူကို ေက်းဇူးမသိတတ္တဲ့အျပင္ ေက်းဇူးမရွိသေယာင္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အဆင့္နိမ့္ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြကို ခံစားေသာစိတ္
- မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ရသမွ်ေတြထဲက လိုခ်င္ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတဲ့ မိမိခႏၶာကိုယ္၊ သူတစ္ပါး ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ အလွအပ စသည္မ်ား၊ အ၀တ္အစား၊ အရာ၀တၳဳပစၥည္း အသံုးအေဆာင္ စသည္မ်ားကို သာယာၿပီး ၾကည့္႐ႈ႕ခံစားတဲ့စိတ္။
နားကေနၾကားရသမွ်ေတြထဲက လိုခ်င္ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတဲ့ မိမိအသံ၊ သူတစ္ပါးအသံ၊ ဂီတသံစတဲ့ အသံေတြကို နားေထာင္ ခံစားတဲ့စိတ္။
ႏွာေခါင္းက အနံ႔ရသမွ်ေတြထဲက လိုခ်င္ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတဲ့ အေမြးအနံ႔ေတြကို သာယာၿပီး နမ္း႐ွဴခံစားတဲ့စိတ္။
လွ်ာကတစ္ဆင့္ ရသမွ် အရသာေတြထဲက လိုခ်င္ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို သာယာၿပီး စားေသာက္ ခံစားတဲ့စိတ္။
ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ထိေတြ႕သမွ်ေတြထဲက လိုခ်င္ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတဲ့ မိမိခႏၶာကိုယ္၊ သူတစ္ပါးခႏၶာကိုယ္၊ အ၀တ္အစား၊ အရာ၀တၳဳပစၥည္းေတြရဲ႕ ႏူးညံ့တဲ့ အထိအေတြ႕ေတြကို သာယာၿပီး ထိေတြ႕ခံစားတဲ့စိတ္။ အျမင္၊ အၾကား၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႕နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြကို သာယာခံစားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကာလသံုးခုကို သိခ်င္ေသာစိတ္
- အနာဂတ္ကာလ၊ ပစၥဳပၸန္ကာလ၊ အတိတ္ကာလ သံုးခုဟာ အဆက္မျပတ္ ဆက္တိုက္ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းကို သိခ်င္တဲ့စိတ္။