ကႀကီကေၾကာင္စိတ္
- ခုတစ္မ်ိဳး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး၊ စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္တဲ့စိတ္။
ကခ်လာစိတ္
- တန္ဖိုးမရွိတဲ့စိတ္၊ အသံုးမ၀င္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကေခ်ာ္ကခၽြတ္စိတ္
- လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္ စံညႊန္း မျပည့္မီတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကစဥ့္ကရဲစိတ္
- စည္းကမ္းမရွိဘဲ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကစဥ့္ကလ်ားစိတ္
- စိတ္အလုိလိုက္မႈ လြန္ကဲၿပီး လြင့္ေမ်ာခ်င္သလို လြင့္ေမ်ာ ပ်ံ႕လြင့္ေနတဲ့စိတ္ေတြကို ဘယ္လိုမွ စုစည္းထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရတဲ့အခါမွာ မိမိစိတ္နဲ႔ မိမိကိုယ္ကို မမွတ္မိေတာ့ေအာင္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ စိတ္အေျခအေန။
ကတိတည္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ကတိဖ်က္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ကေတာကေမ်ာစိတ္
- မိမိျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့ စိတ္ရဲ႕အလ်ဥ္အတိုင္း အမီလိုက္ၿပီး လႈပ္ရွားေနတဲ့အခါမွာ အေလာတႀကီးျဖစ္ေနတဲ့ ကတိုက္က႐ိုက္ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကတုန္ကယင္စိတ္
- အျမင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ အၾကားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အရသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ စိတ္ခ်င္းစိတ္ခ်င္း လာထိတဲ့ (ဖႆ) အရွိန္ေပၚမွာမူတည္ၿပီး လႈပ္ခတ္တုန္ယင္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကတုန္းကတိုက္စိတ္
- သူတစ္ပါး ပ်က္စီးေအာင္ ေခ်ာက္တြန္းတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ မွန္ေနတာေတြကို မွားပါတယ္လို႔ လိမ္လည္ ကုန္းတိုက္တတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကႏြဲ႕ကလ်စိတ္
- စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူေတြဆီမွာ ရွိေနတတ္တဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ကပိုက႐ိုစိတ္
- သပ္သပ္ရပ္ရပ္ မရွိတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကေပါက္တိကေပါက္ခ်ာစိတ္
- တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္၊ ဣေျႏၵရရမဟုတ္ဘဲ ဟိုေရာက္ ဒီေရာက္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကပ်ာကယာစိတ္
- ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာမ်ိဳးမရွိဘဲ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုခုကို ၊ အဆင္ေျပသလို ႐ုတ္တရက္ အျမန္
ျဖစ္ေပၚေပးလိုက္ရတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ကျပက္ကေခ်ာ္စိတ္
- သတိစိတ္က မရွိေတာ့ ဘာကိုမွ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂ႐ုမစိုက္မိဘဲ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကေျပာင္းကျပန္စိတ္
- စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိေတာ့ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိဘဲ လြင့္ခ်င္သလို ပ်ံ႕လြင့္ေနၿပီး ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကဖ်က္ယဖ်က္စိတ္
- တစ္ဖက္သားကို ပ်က္စီးေစလိုတဲ့စိတ္နဲ႔ တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး အဆင္မေျပေအာင္၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။