အေရာင္မရွိေသာစိတ္
- အေရာင္တစ္ခုအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိတဲ့ စိတ္အေရာင္။ စိတ္အေရာင္ဆိုတာ မရွိဘူး။ စိတ္ကို မျမင္ဘူးၾကလို႔လည္း စိတ္အေရာင္ကို မသတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကတာပဲ။ သီးသီးသန္႔သန္႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အေရာင္မရွိတဲ့စိတ္ဟာ သိတတ္တဲ့ သေဘာရွိတာကိုေတာ့ လူတိုင္းက လက္ခံထားၾကတယ္။ အေရာင္မရွိတဲ့စိတ္ကို အသိနဲ႔သတိနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒုကၡေရာင္စံုထဲက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္တယ္။
အ႐ိုင္းအစိုင္းစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အရစ္ အလိမ္ အေကြ႕အေကာက္မ်ားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အရည္မရ အဖတ္မရစိတ္
- တန္ဖိုးမရွိတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ (ဥပမာ - ကြမ္းစားတဲ့စိတ္မ်ိဳး။ ကြမ္းစားရင္ ထြက္လာတဲ့ ကြမ္းရည္ဟာမ်ိဳခ်လို႔ မရဘူး။ အရည္ေရာ အဖတ္ေရာ အကုန္လံုး ေထြးထုတ္ပစ္ရတယ္။ ပါးစပ္ေတြလည္း ညစ္ပတ္တယ္။ သြားေတြလည္း ညစ္ပတ္တယ္။ ကြမ္း၀ါးေနတာကလြဲရင္ ဘာအက်ိဳးမွမရတဲ့ ကြမ္းစားစိတ္။)
အရည္အခ်င္းျပည့္စံုေသာစိတ္
- မိမိရဲ႕ စိတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုမႈရွိ၊ မရွိ။ ေအာက္ပါေမးခြန္းေတြ ေျဖၾကည့္ပါ။
အက်င့္စင္ၾကယ္ျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုလား?
စိတ္ရဲ႕စင္ၾကယ္ျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုလား?
အျမင္ေတြ၊ အယူအဆေတြ စင္ၾကယ္ရဲ႕လား?
ယံုမွားေနတာေတြ လံုး၀ေပ်ာက္ပ်က္ ကင္းရွင္းစင္ၾကယ္ရဲ႕လား?
အမွန္နဲ႔အမွားကို ခြဲျခားၿပီးသိတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သိျမင္မႈ စင္ၾကယ္ရဲ႕လား?
အမွန္ကိုသိတဲ့ ဉာဏ္ကေရာ စင္ၾကယ္ရဲ႕လား?
ဉာဏ္နဲ႔ မဂ္ကို သိျမင္ေရာက္ရွိေနလို႔ စိတ္က စင္ၾကယ္ရဲ႕လား?
အရန္အတားျဖစ္ေပးေသာစိတ္
- စိတ္ပ်က္စီးမႈမရွိေအာင္ အသိနဲ႔သတိစိတ္က ကာကြယ္ေပးထားလို႔ ယိမ္းယိုင္ေျပာင္းေရႊ႕မႈ မရွိေတာ့ဘဲ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာစိတ္
- လံုး၀တန္ဖိုးထားထားတဲ့ တစ္စံုတစ္ရာ။ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေနအထား၊ အပ်က္အစီး မျဖစ္ေအာင္၊ အတိမ္းအေစာင္း မျဖစ္ေအာင္၊ အမွားအယြင္း မျဖစ္ေအာင္ သတိနဲ႔ ဂ႐ုစိုက္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အရိပ္ျပအေကာင္ထင္ေသာစိတ္
- နည္းနည္းေျပာ႐ံုနဲ႔ မ်ားမ်ားသိတဲ့ စိတ္အဆင့္။
အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္ျဖစ္သြားေသာစိတ္
- ေမွ်ာ္လင့္မႈေပါင္းမ်ားစြာ ထားထားတဲ့ အရာတစ္ခုကို ဆံုး႐ႈံး စြန္႔လႊတ္လိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ထိ ျပဳတ္က်သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အရြဲ႕တိုက္ေသာစိတ္
- တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး ကလန္ကဆန္လုပ္တဲ့စိတ္။ အမ်ားသေဘာတူညီမႈကို မလိုလားတဲ့စိတ္နဲ႔ ကန္႔လန္႔လုပ္တဲ့စိတ္။