စိတ္ကၾကည္လင္ေနရင္၊

ရေအာင္အားထုတ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္က ထက္သန္ေနရင္၊

မိမိစိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့ သိမွတ္မႈက စနစ္တက်နဲ႔ လံုး၀မလြတ္တဲ့ သတိရွိေနရင္၊

သိၿပီးရင္း သိေနတဲ့ အသိစူးစိုက္မႈ အားကေကာင္းၿပီး တည္ၿငိမ္ခိုင္မာေနရင္၊

သိေပးေနတဲ့ သေဘာတရားကလည္း အမွန္အတိုင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေနရင္၊

သိစရာ ရွိတာေတြကို

သိၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ

ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ရတာ လြယ္ကူလာလိမ့္မယ္။

စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ရင္း စာေမးပြဲစစ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္က စာပိုဒ္ေတြကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။

ၿပီးေတာ့ သိက်င့္လို႔ ရ၊ မရ။

မိမိကိုယ္မိမိ လက္ေတြ႕စာေမးပြဲ ေျဖၾကည့္ပါ။

Next Chapter »