စိတ္ကိုမွီၿပီး ျခယ္လွယ္ၾကတဲ့ ေစတသိက္ေတြ အားလံုးထဲမွာ ခံစားမႈေ၀ဒနာ ေစတသိက္ ျဖစ္ေပၚေစတာ၊

အာ႐ံုနဲ႔ စိတ္နဲ႔ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕တဲ့ ဖႆေစတသိက္၊

မုဒုလကၡဏာ မိဖုရားႀကီးနဲ႔ ဘုရားေလာင္း စ်ာန္ရ ဟရိတစ ရေသ့ႀကီးရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ဟာ

မိုက္မဲစြာ မွားယြင္းခဲ့တဲ့ ေမာဟေစတသိက္၊

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ျဖစ္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းေပးတဲ့

ေစတသိက္ေတြထဲက ထင္ရွားေပၚလြင္တဲ့ ေစတနာေစတသိက္၊

သူ ငါ ေယာက္်ား မိန္းမလို႔ အမွတ္မွားခဲ့တဲ့ သညာေစတသိက္၊

မီးေတာက္ေလာင္ေစတဲ့

အဓိက ေလာင္စာ ေစတသိက္ေတြအျဖစ္

ေဖာ္ျပပါတယ္။

သတိေစတသိက္ ကိုေတာ့