၀ယဓမၼာ သခၤါရာ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ

ျပဳျပင္ေပးရသမွ် သခၤါရတရားတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာ ရွိၾကကုန္၏။

မေမ့ေသာ သတိတရားျဖင့္ ကိစၥၿပီးေအာင္ အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ့ ! ဆိုတဲ့

ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေနာက္ဆံုးစကားေတာ္ကိုလည္း ခန္႔မွန္းေတြးေခၚၿပီး မွန္းဆ ၾကည္ညိဳ ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။

သိစရာရွိတာေတြထဲက သိကိုသိရမယ့္ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ ေစတသိက္အေၾကာင္းေတြကို သိလို႔ရသေလာက္ သိၾကည့္တဲ့အခါမွာ

႐ုပ္နဲ႔နာမ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ျခယ္လွယ္ၾကတဲ့ စိတ္ေစတသိက္ေပါင္းမ်ားစြာကို

သတိ တစ္ခုတည္းနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေစတနာေတာ္၊ ေမတၱာေတာ္၊ က႐ုဏာေတာ္ေတြကို မွန္းဆ ၾကည္ညိဳၿပီး ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။

စိတ္ေပါင္းမ်ားစြာအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ ရွိရွိ တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္ကိုသာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ပါလို႔၊

ေၾကာင့္ၾကစိတ္လြန္ကဲေနတဲ့ အႏုပုဗၺရဟန္းကို ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူခဲ့တာကို ဓမၼပဒ ၃၆မွာ ေဖာ္ျပထားလို႔ သိရွိခြင့္ ရတဲ့အတြက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဆံုးမနည္းကို မွန္းဆၾကည္ညိဳၿပီး ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။

တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ခြင့္ရွိတဲ့စိတ္ကိုသာ ႏိုင္ေအာင္ထိန္းဖို႔၊

တစ္ခုတည္း ျဖစ္ခြင့္ရွိတဲ့စိတ္ဟာလည္း ခဏေလးပဲ ျဖစ္ခြင့္ရွိတာကို သိရွိခြင့္ရတဲ့အတြက္ မိမိကို ဒုကၡေပးေနတဲ့ မိမိရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္ကိုသာ ႏိုင္ေအာင္ထိန္းၾကဖုိ႔ပဲ ရွိပါတယ္။