႐ုပ္ခႏၶာကို မွီၿပီး စိတ္ေတြ ျဖစ္ရသလို

စိတ္ကို မွီၿပီး ႐ုပ္ခႏၶာေတြ ျဖစ္ေနၾကရတယ္။

႐ုပ္နဲ႔ စိတ္ဟာ အခ်င္းခ်င္း မွီလ်က္ရွိသည္ တဲ့။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူတဲ့ ၀ိသုဒိၶမဂ္ ျမန္မာျပန္ စတုတၳတြဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

႐ုပ္နဲ႔နာမ္ ရွိလာလို႔

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ဆိုတဲ့ ပစၥည္းေျခာက္ခုေၾကာင့္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေပၚလာတယ္။

လူ႔ေလာကထဲကို လူအျဖစ္နဲ႔ ေရာက္လာကတည္းက

ခံစားစိတ္၊

မွတ္သားစိတ္၊

သိတဲ့စိတ္၊

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းစိတ္ ေလးခု ပူးတြဲပါလာတယ္။

ခႏၶာကိုယ္ရယ္၊

မူရင္းစိတ္ေတြရယ္၊

စိတ္ကို မွီၿပီး ျခယ္လွယ္ၾကတဲ့ ေစတသိက္ေတြရယ္၊

ေတြ႕ထိတဲ့အခါမွာ

စိတ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါေတာ့တယ္။

« Previous Chapter

Next Chapter »