သုတ္သီးသုတ္ပ်ာစိတ္
- သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ အလုပ္ေတြၿပီးေအာင္ လုပ္ခဲ့။ ၿပီးတာနဲ႔ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္အတိုင္း ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာခဲ့ဆိုတဲ့ အလုပ္အမိန္႔စကားေၾကာင့္၊ အခ်ိန္မီ မၿပီးမွာစိုးလို႔၊ အခ်ိန္မီ ျပန္မေရာက္မွာစိုးလို႔၊ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ေတြ ၀င္လာတာနဲ႔ လူေရာ၊ စိတ္ပါ ႏွစ္ခုလံုးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ပံုမွန္ထက္ ပိုျမန္လာၿပီး သုတ္ေျခတင္တဲ့ စိတ္အဆင့္ ေရာက္သြားတာ။
သဒၶါတရားထက္သန္ေကာင္းမြန္စိတ္
- မျပည့္စံုတဲ့၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့၊ ဒုကၡမ်ိဳးစံု ေရာက္ေနၾကတဲ့သူေတြကို ျမင္ရ၊ ၾကားရရင္ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္နဲ႔ ေပးခ်င္၊ ကမ္းခ်င္၊ လွဴခ်င္၊ တန္းခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္။
သန္စြမ္းစိတ္
- စိတ္ဓာတ္သန္မာခိုင္ခံ့တဲ့ သူေတြဆီမွာ ရွိတဲ့စိတ္ေတြဟာ ထက္သန္တက္ႂကြၿပီး စြမ္းအားေတြ အျပည့္အ၀ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
သႏၷိ႒ာန္ခ်လိုက္ေသာစိတ္
- ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ မျဖစ္မခ်င္း ဒီေနရာက လံုး၀မေရႊ႕ဘူးဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ မျဖစ္မေန အပီအျပင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မယ့္ အဓိပၸာယ္ေပၚလြင္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
သန္႔စင္ေသာစိတ္
- သန္႔ျပန္႔ေနတဲ့၊ သန္႔ရွင္းေနတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
သုန္မႈန္ေနေသာစိတ္
- အလိုဆႏၵအတိုင္း မျပည့္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ စိတ္က မၾကည္မလင္ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေျခအေန။
သပ္ရပ္ေသာစိတ္
- ျဖစ္သင့္တဲ့ စိတ္စည္းကမ္းနဲ႔အညီ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
သပ္လွ်ိဳတတ္ေသာစိတ္
- အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္၊ သေဘာထားခ်င္းကြဲေအာင္၊ စီစဥ္ဖန္တီးေခ်ာက္တြန္းတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
သိပ္သည္းေသာစိတ္
- အလုပ္တစ္ခုကို တာ၀န္ယူလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး လုပ္ေနဆဲ အလုပ္အေပၚမွာ က်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ့ ေလးေလးနက္နက္ရွိတဲ့၊ စီးစီးပိုးပိုးရွိတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနသူရဲ႕ စိတ္အဆင့္။
သမၼာအာဇီ၀စိတ္
- (၁) သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္နစ္နာေစလိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ရည္ရြယ္ၿပီး လိမ္လည္လွည့္ျဖား မုသားစကားေျပာဆိုျခင္း။
(၂) သူတစ္ပါးကို နစ္နာေစလိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ကုန္းတိုက္၊ ကုန္းေခ်ာစကားကို ေျပာဆိုျခင္း။
(၃) သူ႔အတြက္ေရာ၊ မိမိအတြက္ပါ အက်ိဳးမရွိတဲ့၊ သိမ္ဖ်င္းစကားေတြကို အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ ေ၀းေလး၀ါးလားေျပာဆုိျခင္း။
(၄) မၾကား၀ံ့ မနာသာ စကားေတြကို ေအာ္ဟစ္ဆဲဆို ေျပာဆိုျခင္း။
ဒါက ၀စီကံဆိုတဲ့ ႏႈတ္ကေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ ေလးခု။
(၁) သူတစ္ပါးဥစၥာပစၥည္းကို လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့စိတ္နဲ႔ ပိုင္ရွင္မေပးဘဲ ခိုးယူျခင္း။
(၂) သူတစ္ပါးအသက္ကို ေသေစလိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ သတ္ျဖတ္ျခင္း။
(၃) သူတစ္ပါးရဲ႕သားမယား၊ အုပ္ထိန္းသူေအာက္မွာပဲ ရွိေနေသးတဲ့သူကို အလိုမတူဘဲ အတင္းအဓမၼ ခိုးယူသိမ္းပိုက္ ေပါင္းသင္းျခင္း။
ဒါက ကာယကံဆိုတဲ့ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ သံုးခု။
ပါးစပ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းက ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ ေလးခုနဲ႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ျခင္းက ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ သံုးခု ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ခုနစ္မ်ိဳး။ ဒီခုနစ္မ်ိဳးနဲ႔ လြတ္ကင္းတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို တရားသျဖင့္ ရွာေဖြစားေသာက္ရမယ့္ စိတ္အမ်ိဳးအစား။