သြက္လက္ခ်က္ခ်ာေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သြတ္သြင္းေသာစိတ္
- မေသခင္ တဏွာကင္းေသာသူမွ ၿငိမ္းေအးေသာသူလို႔ သတ္မွတ္ေၾကာင္း သိထားလို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိတဲ့သူေတြ အားလံုး ၿငိမ္းေအးမႈကို ရရွိေအာင္ တရားျပတဲ့သူေရွ႕ကို ဇြတ္ပို႔ေပးတဲ့စိတ္။
သြန္သင္ေပးတတ္ေသာစိတ္
- ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လူႀကီးျဖစ္လာမယ့္ ကေလးေတြကို သိသင့္၊ တတ္သင့္တဲ့ ပညာမွန္သမွ် အကုန္လံုးကို တတ္ေအာင္ သင္ထားေပးမွ ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကေလးအရြယ္ကစၿပီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ဆံုးမသြန္သင္ေပးတဲ့ စိတ္ဟာ အေျမာ္အျမင္ႀကီးတဲ့စိတ္ပဲ။
သြယ္ေပ်ာင္းေသာစိတ္
- ပမာဏ အရြယ္အစားအေနနဲ႔ဆိုရင္ ေသးငယ္တယ္။ ပါးလႊာတယ္။ စိတ္အေနအထားအရဆိုရင္ အလြယ္တကူ ေကြးညြတ္တယ္။ ဆိုေတာ့ အေတြးအျမင္ က်ဥ္းေျမာင္း ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ စိတ္အေနအထား။
သြယ္၀ိုက္ေနေသာစိတ္
- တည့္တည့္မတ္မတ္၊ တိုက္႐ိုက္သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္တဲ့စိတ္။ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ တည့္တည့္မတ္မတ္ မဟုတ္ဘဲ ဆန္႔က်င္သလိုလို၊ လက္မခံသလိုလို၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေသခ်ာသလိုလို၊ ေ၀့၀ိုက္ၿပီး ေ၀့လည္လည္နဲ႔ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။

Next Chapter »