တစ္ေျပးညီစိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမွာဆိုရင္ေတာ့ ႀကိဳက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ မႀကိဳက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ခံစားမႈ မရွိဘဲ သိမွတ္ေနတဲ့ အသိနဲ႔တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္။ ေလာကီအရေျပာရရင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး လူလူခ်င္း စာနာစိတ္နဲ႔ လူကိုလူလိုပဲ သေဘာထားထားတဲ့ တစ္ေျပးညီစိတ္။
တစ္ဖက္ကမ္းခပ္စိတ္
- ပညာရပ္တစ္ခုကို ေလ့လာရွာေဖြ သိၾကားတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ေထာင့္ေပါင္းစံုကို စနစ္တက် ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ ေလ့က်င့္အားထုတ္ထားလို႔ သိစရာေတြကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ သိေနတဲ့ အဆင့္ျမင့္စိတ္။
တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းစိတ္
- သမာသမတ္ မက်တဲ့သူေတြဟာ တစ္စံုတစ္ခုကို ဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ အညီအမွ် မျဖစ္ဘဲ မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ ပါသြားတဲ့ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း စိတ္အမ်ိဳးအစား။
တစ္ဖက္သတ္ျဖစ္ေနေသာစိတ္
- လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ လူသားအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ တစ္ဖက္သားရဲ႕ စိတ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ မိမိျဖစ္ခ်င္မႈ လိုခ်င္မႈကိုသာ ဦးစားေပးတဲ့ အတၱစိတ္အမ်ိဳးအစား။
တစ္ေျဖာင့္တည္းထားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ပါ၀င္ေနပါတယ္။
တစ္မူထူးျခားစိတ္
- ပန္းတိုင္ေရာက္တာခ်င္းအတူတူ သမ႐ိုးက်လမ္းေဟာင္းက မသြားဘဲ လမ္းသစ္က သြားရင္ေရာ မေရာက္ႏိုင္ဘူးလား? သူမ်ားလုပ္ေနက် လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း မလုပ္ဘဲ ဒီလိုတီထြင္ၾကည့္ရင္ေရာ မရဘူးလား? စတဲ့ ဆန္းသစ္တဲ့အေတြးေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပမႈေတြဟာ ျမင္ေနက်၊ ၾကားေနက်၊ ေတြ႕ၾကံဳေနက်သူေတြနဲ႔ မတူဘဲ ထူးျခားေနတဲ့ ဖန္တီးရွင္ရဲ႕ စိတ္အေနအထား။
တစ္ယူသန္စိတ္
- ‘ဘယ္သူက ဘာေျပာေျပာ ငါကေတာ့ ဒါပဲ’ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ မွားမွားမွန္မွန္ ဘယ္လို အေၾကာင္းေၾကာင့္နဲ႔မွ မေျပာင္းလဲတဲ့ ဒါဆိုဒါပဲ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
တစ္႐ွဴးထိုးစိတ္
- စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေတြးဆခ်င့္ခ်ိန္ သံုးသပ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ဘာကိုမွ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ၊ ဘယ္သူ႕ကိုမွ အာ႐ံုထဲမွာ မထားဘဲ စိတ္ဆႏၵ ရွိသေလာက္ မ်က္စိစံုမွိတ္ၿပီး တစ္ရွိန္ထိုး လႈပ္ရွားတတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
တစ္သမတ္တည္းစိတ္
- အေျပာင္းအလဲမရွိတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
တစ္သေ၀မတိမ္းစိတ္
- ဘယ္ေနရာပဲေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းကမ္းနဲ႔အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးရတဲ့ စိတ္ဥပေဒ။
တစ္သားတည္းစိတ္
- လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး အားလံုးနဲ႔ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
တစ္သီးတျခားစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
တစ္ဟုန္ထိုးစိတ္
- အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ စိတ္အသြားအလာေတြကို သိမွတ္ႏိုင္တဲ့ စိတ္စြမ္းအားေကာင္းလာရင္ ၾကားျဖတ္စိတ္ ၀င္ခြင့္မရေတာ့တဲ့အထိ သိမွတ္မႈအရွိန္ဟာ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကို ခ်က္ခ်င္းေရာက္သြားတဲ့ စိတ္အရွိန္။