မတည္ၿငိမ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မတုန္မလႈပ္စိတ္
- ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း၊ စိတ္ ေစတသိက္ေတြရဲ႕အေၾကာင္း၊ အရာရာဟာ ခဏေလးအတြင္းမွာ အျဖစ္အပ်က္ေပါင္း မ်ားစြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနတဲ့အေၾကာင္း၊ စိတ္တစ္ခုရဲ႕ စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ ထပ္ဆင့္ျဖစ္လာတဲ့ ခံစားခြင့္။ လိုခ်င္တပ္မက္ခြင့္။ စြဲလမ္းၿငိတြယ္ခြင့္ေတြ မရွိဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြကို အတိအက် သေဘာေပါက္သြားၿပီဆိုရင္ စိတ္အစဥ္ဟာ တုန္လႈပ္မႈမရွိေတာ့ဘဲ ၿငိမ္းေအးသြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
မတိမ္းမယိမ္းစိတ္
- ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့ စိတ္ေလ့က်င့္မႈ အသိဉာဏ္အလ်ဥ္က ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ျဖစ္ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ စိတ္ရဲ႕သဘာ၀ သေဘာေတြကို အလ်ဥ္မီေအာင္ သိၾကည့္လို႔ရေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
မထိတထိစိတ္
- တစ္ဘက္သားရဲ႕စိတ္ကို ကသိကေအာက္ျဖစ္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားဟာ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳလုပ္တဲ့သေဘာ မထီေလးစား ရန္စတဲ့ အဓိပၸာယ္ကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ စိတ္ပံုစံပဲ။
မထံုတက္ေသးစိတ္
- လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့ ေစတနာေစတသိက္ အားးနည္းေနရင္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမရွိဘဲ လုပ္ခ်င္သလိုလို၊ မလုပ္ခ်င္သလိုလို၊ အာ႐ံုကိုသိတဲ့ေနရာမွာ ေႏွးေကြးေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
မနာလိုစိတ္
- မနာလိုတဲ့စိတ္ဟာ မိမိထက္သာတဲ့လူ၊ မိမိထက္ နိမ့္က်တဲ့သူေတြအေပၚမွာ ျဖစ္တာနည္းတယ္။ မိမိနဲ႔တန္းတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္က မိမိထက္သာေၾကာင္း၊ ေတာ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းေၾကာင္းၾကားရင္၊ ျမင္ရင္၊ မၾကားခ်င္၊ မျမင္ခ်င္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
မႏိုင့္တႏိုင္စိတ္
- ခြန္အားမရွိဘဲ ေလးလံတဲ့ပစၥည္းတစ္ခုကို သယ္ေရႊ႕ထမ္းပိုးလို႔ မရႏိုင္ဘူး။ မႏိုင့္တႏိုင္ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း၊ စိတ္ ေစတသိက္ေတြအေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ သေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳတင္မေလ့လာဘဲ စိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ေနရင္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္တဲ့ စိတ္အေနအထားမ်ိဳး။
မေနာကံ ေဖာက္ျပန္ေနေသာစိတ္
- “ငါ့စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတာ ဘယ္သူမွ သိမွာမဟုတ္ဘူး” ဆိုၿပီး အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကာမဂုဏ္အာ႐ံု အကုန္လံုးကို စိတ္တိုင္းက် ေဖာက္ျပန္က်ဴးလြန္ ခံစားေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ေကာင္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မပူမပင္ၿငိမ္းေအးစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မပတ္သက္ေသာစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ အနံ႔ရသမွ်၊ အရသာမွန္သမွ်၊ အထိအေတြ႕မွန္သမွ်၊ ေတြးေတာ ၾကံစည္သမွ်ေတြကို ဘယ္သူပဲ ဘယ္၀ါပဲစသျဖင့္ မိမိသေဘာနဲ႔မိမိ စိတ္တိုင္းက် ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ပတ္သက္ေနၾကလို႔သာ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနတာပဲလို႔ ကိုယ္ေတြ႕ သေဘာေပါက္သြားရင္ မပတ္သက္ဘဲ ေနာက္ဆုတ္ေနလိုက္တဲ့ စိတ္အသိ။