ကာမဂုဏ္အာ႐ုံေတြကို ႀကိဳက္ေနတဲ့စိတ္က ရွိေနေသးလို႔ လက္ေတြ႕မွာ

ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ မလုပ္တာခက္ေနတာလား?

မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆတစ္ခုကို လက္ခံထားတာ ၾကာသြားလို႔ အက်င့္စ႐ုိက္လို

ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ကို ႏွေျမာၿပီး ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ မလုပ္တာ ခက္ေနတာလား?

လုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုၿပီး အသိမွန္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ လက္ေတြ႔လုပ္ရတာ

ခက္သလို ျဖစ္လာၿပီး မလုပ္တာ ခက္ေနတာလား?

စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ရင္း သိစရာေတြက သိၾကည့္ရင္းနဲ႔ ထပ္ဆင့္သိေပးရတာေတြက

တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာလို႔ စိတ္အားငယ္ၿပီး မလုပ္တာခက္ေနတာလား?

တစ္ခုတည္းေသာစိတ္ကို ႏိုင္ေအာင္ထိန္းႏိုင္ရင္ ၿပီးၿပီဆိုတဲ့ သေဘာကို သိေပမယ့္

တစ္ခုတည္းေသာစိတ္ေတြရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ျမန္မႈ ၾကားျဖတ္စိတ္ေတြ ၀င္လာ

ဖ်က္ဆီးမႈ စတဲ့ ေလးနက္က်ယ္ၿပန္႔ၿပီး အေသးစိတ္လြန္းတဲ့ စိတ္သေဘာကို

ဉာဏ္မမီေတာ့လို႔ မလုပ္တာခက္ေနတာလား?

လုပ္ဖို႔ခက္ေနတဲ့ သေဘာေတြ လြယ္သြားေအာင္

တစ္ခုတည္းေသာအလုပ္က တစ္ခုတည္းေသာစိတ္ကို

ႏိုင္ေအာင္ထိန္းဆိုတဲ့ စကားအဓိပၸါယ္ကို တိတိက်က်

သေဘာေပါက္ဖို႔ပဲ။

တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ခြင့္ရွိတဲ့ စိတ္၊ ေစတသိက္ေတြရဲ႕

သေဘာကို တကယ္လက္ေတြ႕ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာပါ။

ၿပီးရင္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္ကာတလဲလဲ ေလ့က်င့္ပါ။

(ေစတသိက္ေတြအားလံုးရဲ႕ သေဘာကို

သိရင္ မလုပ္တာခက္ျခင္း သေဘာေတြက

လုပ္ဖို႔ လြယ္ျခင္းအေနအထားဆီကို

ေျပာင္းေရႊ႕သြားပါလိမ့္မယ္။)

Next Chapter »