စက စိတ္
- ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္တဲ့ စိတ္အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနၿပီလို႔ သတ္မွတ္လို႔ မရေသးသလို၊ ကေလးစိတ္ မကုန္ေသးဘူးလို႔လည္း စြပ္စြဲလို႔ မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ စေကာစကပံုစံ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း မျပည့္မီေသးတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
စကားႏိုင္လုေသာစိတ္
- ပညာကလည္း မျပည့္စံု၊ ပစၥည္းဥစၥာကလည္း မျပည့္စံုဆိုေတာ့ ဘယ္သူနဲ႔ ၿပိဳင္ၿပိဳင္ ႐ံႈးေနတဲ့သူအေနနဲ႔ တစ္ခုခုေတာ့ ႏိုင္မွျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး အလကားရတဲ့ စကားကို သူမ်ားထက္ ပိုၿပီး ေျပာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း အက်င့္ပါသြားတဲ့စိတ္။
စကားႏိႈက္ယူေသာစိတ္
- ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေထာင့္ေပါင္းစံုကေန နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ေမးၿပီး လိုခ်င္တဲ့အေျဖကို ရေအာင္ ယူတတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
စခန္းႀကီးေသာစိတ္
- လူတန္းစား ခြဲျခားတတ္တဲ့သူေတြရဲ႕ ဘ၀ျမင့္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
စတိစိတ္
- အလုပ္တစ္ခုကို ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ခါနီးမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ သေကၤတ လကၡဏာ စိတ္ပံုစံ။
စတန္႔ထြင္စိတ္
- လူအမ်ားရဲ႕ အာ႐ံုစိုက္မႈကို လိုခ်င္တဲ့သူေတြ အသံုးျပဳေလ့ရွိတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
စႏိုးစေနာင့္စိတ္
- စိတ္ထဲမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မျဖစ္ဘဲ တစ္စံုတစ္ရာကို သံသယျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
စနစ္က်ေသာစိတ္
- ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အလုပ္ရဲ႕ စည္းကမ္းနဲ႔အညီ သပ္သပ္ရပ္ရပ္၊ စနစ္တက် လႈပ္ရွားတတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
စနည္းနာစိတ္
- ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ မိမိလုပ္ရမယ့္အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္သေဘာ၊ ပတ္သက္ရမယ့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ သေဘာထားကို ႀကိဳတင္ေလ့လာ ေမးျမန္းစံုစမ္းတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
စပါးေရာဖြဲေရာစိတ္
- ေရာက္ေလရာ အရပ္မွာ ဘယ္သူနဲ႔ပဲေတြ႕ေတြ႕ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ဘဲ၊ အလိုက္အထိုက္ ေရာေႏွာေပါင္းသင္း ေျပာဆို ဆက္ဆံတတ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
စ႐ိုက္ၾကမ္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စာနာစိတ္
- ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ အာ႐ံုေျခာက္ပါးရဲ႕ ႏွိပ္စက္မႈကို ခံေနၾကရလို႔ ဒုကၡကိုယ္စီရွိေနၾကတဲ့ လူသားအခ်င္းခ်င္း၊ ဒုကၡထဲက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အကူအညီေပးခ်င္ေနတဲ့ စိတ္။